Seasonal Warden, Pen y Pass

1 day left

Recruiter
Snowdonia National Park Authority
Location
Caernarfon
Salary
£19312 - £19698 per annum
Posted
31 Mar 2021
Closes
16 Apr 2021
Ref
SNPA 2021 013
Contract Type
Contract
Hours
Full Time

Seasonal Warden
Pen-y-Pass, Caernarfon
 
About Us
 
Snowdonia National Park Authority protects the natural beauty, wildlife and cultural heritage of Snowdonia National Park. Covering 823 miles of diverse landscape, the park is home to over 26,000 people, the highest mountain in Wales and England and the largest natural lake in Wales.
 
We are now looking for a Seasonal Warden to support the North of Snowdonia National Park. This role will be based in Pen y Pass.
 
The Benefits
 
- Salary of £19,312 - £19,698 per annum (depending on experience)
- Support access and rights of way within the National Park
- Work in an incredible location
 
The Role
 
As a Seasonal Warden, you will play a key role in helping visitors to enjoy Snowdonia National Park whilst protecting the stunning landscape, wildlife and environment. You will also support and safeguard the interests of local residents and landowners.
 
Our warden service supports car parks, picnic sites, paths, trails and other property associated with the Park Authority, monitoring activities and helping with maintenance.
 
Additionally, you will work with community groups and volunteers, provide information, lead guided walks and help out with educational visits. Where required, you will also liaise with the emergency services.
 
As part of your role, you will be required to undertake weekend and Bank Holiday work
 
About You
 
To be considered as a Seasonal Warden, you will need:
 
- To be able to communicate effectively in both Welsh and English
- Experience of engaging and working with the public
- Knowledge of current access and recreational issues and their impact on National Park purposes
- A reasonable level of fitness commensurate with the role’s duties and responsibilities
- Experience and knowledge of mountain walking
- Enthusiasm and self-motivation
- The ability to work individually and as part of a team
- Good communication skills
- Knowledge of outdoor activities and understanding of safe and responsible use of Snowdonia
- A valid driving licence
 
Other organisations may call this role Warden, Park Warden, Park Ranger, National Park Ranger, Mountain Leader, Countryside Ranger, or Countryside Warden.
 
The closing date for this role is 10.00am on the 16th April 2021.
 
So, if you’re seeking your next challenge as a Seasonal Warden, please apply via the button shown. This vacancy is being advertised by Webrecruit. The services advertised by Webrecruit are those of an Employment Agency.
 
 
Warden Tymhorol
Pen-y-Pass, Caernarfon
 
Amdanom ni
 
Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn amddiffyn harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri. Gan gwmpasu 823 milltir o dirwedd amrywiol, mae'r parc yn gartref i dros 26,000 o bobl, y mynydd uchaf yng Nghymru a Lloegr a'r llyn naturiol mwyaf yng Nghymru.
 
Rydym nawr yn chwilio am Warden Tymhorol i gefnogi Parc Cenedlaethol Gogledd Eryri. Bydd y rôl hon wedi'i lleoli ym Mhen y Pass.
 
Y Buddion
 
- Cyflog o £ 19,312 - £ 19,698 y flwyddyn (yn dibynnu ar brofiad)
- Cefnogi mynediad a hawliau tramwy yn y Parc Cenedlaethol
- Gweithio mewn lleoliad anhygoel
 
Y Rôl
 
Fel Warden Tymhorol, byddwch yn chwarae rhan allweddol wrth helpu ymwelwyr i fwynhau Parc Cenedlaethol Eryri wrth ddiogelu'r dirwedd, bywyd gwyllt a'r amgylchedd syfrdanol. Byddwch hefyd yn cefnogi ac yn diogelu buddiannau trigolion lleol a pherchnogion tir.
 
Mae ein gwasanaeth wardeniaid yn cefnogi meysydd parcio, safleoedd picnic, llwybrau, llwybrau ac eiddo arall sy'n gysylltiedig ag Awdurdod y Parc, monitro gweithgareddau a helpu gyda chynnal a chadw.
 
Yn ogystal, byddwch yn gweithio gyda grwpiau cymunedol a gwirfoddolwyr, yn darparu gwybodaeth, yn arwain teithiau cerdded tywys ac yn helpu gydag ymweliadau addysgol. Lle bo angen, byddwch hefyd yn cysylltu â'r gwasanaethau brys.
 
Fel rhan o'ch rôl, bydd gofyn i chi wneud gwaith penwythnos a Gŵyl y Banc
 
Amdanoch chi
 
Er mwyn cael eich ystyried yn Warden Tymhorol, bydd angen i chi:
 
- Gallu cyfathrebu'n effeithiol yn Gymraeg ac yn Saesneg
- Profiad o ymgysylltu a gweithio gyda'r cyhoedd
- Gwybodaeth am fynediad cyfredol a materion hamdden a'u heffaith ar ddibenion y Parc Cenedlaethol
- Lefel rhesymol o ffitrwydd sy'n gymesur â dyletswyddau a chyfrifoldebau'r rôl
- Profiad a gwybodaeth o gerdded mynyddoedd
- Brwdfrydedd a hunan-gymhelliant
- Y gallu i weithio'n unigol ac fel rhan o dîm
- Sgiliau cyfathrebu da
- Gwybodaeth am weithgareddau awyr agored a dealltwriaeth o ddefnydd diogel a chyfrifol o Eryri
- Trwydded yrru ddilys
 
Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Warden, Warden y Parc, Ceidwad y Parc, Ceidwad y Parc Cenedlaethol, Arweinydd Mynydd, Ceidwad Cefn Gwlad, neu Warden Cefn Gwlad.
 
Y dyddiad cau ar gyfer y rôl hon yw 10.00yb ar 16 Ebrill 2021.
 
Felly, os ydych chi'n ceisio'ch her nesaf fel Warden Tymhorol, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Y gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw gwasanaethau Asiantaeth Gyflogaeth.

More searches like this