International Digital Communications Officer

Recruiter
Arts Council of Wales
Location
Cardiff
Salary
£29335 per annum
Posted
24 Mar 2021
Closes
13 Apr 2021
Ref
TCROC1304/SG
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Swyddog Cyfathrebu Digidol Rhyngwladol

 

Llawn amser, 37 awr yr wythnos – croesewir ceisiadau rhannu swydd

Cyfnod penodol, 12 mis

Gradd C: Cyflog cychwynnol o £29,335 (cyfwerth ag amser llawn)

Lleoliad: Hyblyg – gellir gweithio o unrhyw un o swyddfeydd Cyngor Celfyddydau Cymru (Bae Caerdydd, Caerfyrddin, Bae Colwyn)

 

Mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru (CRhC), sef Asiantaeth Ryngwladol Cyngor Celfyddydau Cymru, yn recriwtio i’r rôl Swyddog Cyfathrebu Digidol Rhyngwladol. Nod y rôl ryngwladol bwrpasol hon yw meithrin dealltwriaeth gadarnhaol am gelfyddydau a diwylliant Cymru i gynulleidfaoedd rhyngwladol a chenedlaethol gyda, ac ar ran, Llywodraeth Cymru, a gweithio gyda thîm Cyfathrebu y Cyngor Celfyddydau i gyflawni’r cynllun ymgysylltu â chynulleidfaoedd rhyngwladol.

Bydd y Swyddog Cyfathrebu Digidol Rhyngwladol yn manteisio ar bob agwedd o dechnolegau traddodiadol a newydd (gan gynnwys Twitter, Facebook, Instagram, WeChat, Weebo ac ati) a ddefnyddir mewn amrywiaeth o ardaloedd daearyddol er mwyn sicrhau ein bod ni’n cyfathrebu ag amrywiaeth eang o gynulleidfaoedd yn ein gwledydd blaenoriaeth yn ogystal â’r DU. Fel corff cyhoeddus mae’r Cyngor Celfyddydau’n ymdrechu i reoli ei fusnes i’r safonau uchaf o ran effeithiolrwydd ac atebolrwydd; bydd y Swyddog Cyfathrebu Digidol Rhyngwladol yn ein helpu ni i gyflawni’r nod.

Bydd gan yr ymgeisydd/wyr llwyddiannus gradd berthnasol a/neu brofiad proffesiynol blaenorol a enillwyd trwy gyflogaeth mewn swydd berthnasol ym maes y cyfryngau, gwybodaeth gadarn am y cyfryngau digidol yng Nghymru, Prydain ac yn rhyngwladol, a phrofiad o gyfathrebu ar lefel rhyngwladol.

Gweithiwn drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg ac mae rhuglder yn y Gymraeg (ar lafar ac yn ysgrifenedig) yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. Fodd bynnag, mae CRhC yn mabwysiadu dull hyblyg o recriwtio i’r rôl hon a bydd yn ystyried ceisiadau gan ddysgwyr Gymraeg sy’n dymuno cyflawni’r rôl hon ar sail rhannu swydd gyda rhywun sy’n rhugl yn y Gymraeg. Felly, byddwn hefyd yn derbyn ceisiadau gan y rhai sy’n rhugl yn y Gymraeg sy’n dymuno gweithio’n rhan amser fel rhan o rannu swydd. Gwnewch eich dewis yn glir wrth gyflwyno’ch cais, os gwelwch yn dda.

Mae ein buddion yn cynnwys oriau/patrwm gwaith hyblyg, gwyliau hael a chynllun pensiwn.

Am fanylion pellach a ffurflen gais, ewch i'n gwefan.

Dyddiad cau: 09:00am dydd Mawrth 13 Ebrill 2021

Cyfweliadau (dros fideo): Dydd Gwener 23 Ebrill 2021

Noder, ni fydd CV yn cael eu derbyn.

Gweithredwn Bolisi Cyfle Cyfartal ar recriwtio a chroesawn geisiadau gan bob adran o’r gymuned yn y Gymraeg neu Saesneg. Ond, mae unigolion yn amrywiol yn ethnig ac yn ddiwylliannol, anabl, a thrawsryweddol wedi’u tangynrychioli yng ngweithlu’r Cyngor Celfyddydau ac o’r herwydd byddem yn annog ceisiadau gan ymgeiswyr o’r grwpiau hyn sydd heb gynrychiolaeth ddigonol. Bydd mentora neu hyfforddiant yn cael ei ddarparu i berson penodedig yn ystod y cyfnod sefydlu, os bydd angen.

 

International Digital Communications Officer

Full time, 37 hours – job sharing applications welcomed

Fixed term, 12 months

Grade C: Starting salary of £29,335 (full time equivalent)

Location: Flexible - can work from any Arts Council of Wales office (Cardiff Bay, Carmarthen, Colwyn Bay) 

 

Wales Arts International (WAI), the International Agency of the Arts Council of Wales, is recruiting to the role of International Digital Communications Officer. This dedicated international role will actively promote a positive understanding of the arts and culture of Wales to international and national audiences with, and on behalf of, Welsh Government, and will work with the Arts Council’s Communication team to deliver the international audience engagement plan.

The International Digital Communications Officer will exploit all aspects of traditional and new technology (including Twitter, Facebook, Instagram, WeChat, Weebo etc) used in a variety of geographical areas to ensure that we communicate with a wide diversity of audiences in priority countries as well as in the UK. As a public body the Arts Council strives to manage its affairs to the highest standards of effectiveness and accountability; the International Digital Communications Officer will help us in achieving that goal.

The successful candidate/s will hold a relevant degree and or/previous professional experience gained via employment in a relevant media role, will have sound knowledge of digital media in Wales, UK and Internationally, and will have experience of communicating internationally. 

We work in both English and Welsh and fluency in Welsh (both written and spoken) is essential for this post. However, WAI is adopting a flexible approach to its recruitment to this role and will consider applications from Welsh learners who wish to undertake this role on a job share basis with someone who is fluent in Welsh. Therefore, we will also accept applications from those who are fluent in Welsh who wish to work part time as part of a job share. Please make your preference clear when submitting your application.

Our benefits include flexible working hours/pattern, generous holidays and a final salary pension.

For further details and an application form, please visit our website.

Closing date: 09:00am Tuesday 13 April 2021

Interviews (via video): Friday 23 April 2021

Please note, CVs will not be accepted.

We operate an Equal Opportunities Recruitment Policy and welcome applications from all sections of the community in Welsh or English. However, ethnically and culturally diverse, disables, and transgender individuals are under-represented within the Arts Council of Wales’ workforce and as such we would particularly encourage applications from these under-represented groups. Mentoring or training will be provided during the induction period, if required.