Senior Partnerships Manager

1 day left

Location
Cardiff, Wales
Salary
£42,000 - £52,000
Posted
22 Mar 2021
Closes
12 Apr 2021
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Senior Partnerships Manager (Director of Wales Office)

BookTrust Cymru

Contract: Full time, permanent 

Salary: £42,000 - £52,000 per annum commensurate with experience

This is an exciting time to be joining BookTrust - our 2020 strategy sets out a new focus prioritising work that supports families in greatest need. Working at a strategic level, to influence policy and decision making nationally, and engage with delivery partners across Wales, the Senior Partnerships Manager (Director of Wales Office) will ensure we deliver on BookTrust’s new strategic objectives. The role includes ensuring the current and future BookTrust offer is securely funded and strategically and sustainably embedded nationally.  This role will act as the senior representative of BookTrust in Wales, overseeing our team operating from our Cardiff office.

As an effective leader the successful candidate will have knowledge of the political, governmental and broader stakeholder and policy-making context in Wales, and demonstrable experience of relationship management with local and national partners, government and funders.  A collaborative approach to working with partners and across the wider organisation is essential. Knowledge of the early years, schools or children and families stakeholder and the relevant policy context would be an advantage.

The role is principally focused on our activity and partnerships in Wales but there will be opportunities for the successful candidate to undertake wider strategic activity across the organisation.

Want to join us? Find out more about who we are by clicking 'Apply'

To apply, please submit your CV and covering letter of no more than two pages to recruitment@booktrust.org.uk. In your cover letter please outline your suitability in relation to the person specification and answer the following question:

Which partners do you think can help BookTrust take forwards our mission in Wales and why?

Closing date: Monday, 12th April 2021 at 9 am.

Please note that this job may close once we have a sufficient number of applications.

Interviews: W/C  26th April 2021

There will be a two-stage interview process conducted via Microsoft Teams

BookTrust is committed to safeguarding and promoting the welfare of children.

Our Commitment to Diversity and Inclusivity

We aim to provide an inclusive recruitment process and actively welcome applications from diverse talent pools: BAME candidates, candidates with disabilities and long-term conditions and candidates from under-represented communities.

We are committed to equality of opportunity and want to ensure we have an accessible application process for all candidates. If you need any reasonable adjustments or would like us to do anything differently during the application process, please contact our HR team on HR@booktrust.org.uk or 020 7801 8855/8856 to discuss your requirements further.

In order that our equality policy is effective we carry out regular monitoring of job applicants, and we would therefore ask you to complete the equality monitoring form.This information will be kept centrally within our secure HR department, completely separate from your recruitment application form and will be used for the sole purpose of compiling statistical information. The information will be separated from the application form and will not be given to the selection panel. The completed monitoring form will be destroyed once the information given in it has been collated.

BookTrust is committed to safeguarding and promoting the welfare of children. The recruitment and selection process reflect our commitment to safeguarding, therefore the suitability of all prospective employees will be assessed during the recruitment process in line with this commitment, with pre-employment checks.

Uwch Reolwr Partneriaethau (Cyfarwyddwr Swyddfa Cymru)
BookTrust Cymru
 
Contract: Amser llawn, parhaol
 
Cyflog: £42,000 - £52,000 y flwyddyn, yn gymesur â phrofiad

Mae hwn yn amser cyffrous i fod yn ymuno â’r BookTrust – mae ein strategaeth 2020 yn manylu ar ffocws newydd, gan flaenoriaethu gwaith sy’n cefnogi’r teuluoedd hynny sydd â’r angen mwyaf. Gan weithio ar lefel strategol, er mwyn dylanwadu ar bolisi a phenderfyniadau a wneir yn genedlaethol ac er mwyn ymgysylltu â phartneriaid cyflenwi ledled Cymru, bydd yr Uwch Reolwr Partneriaethau (Cyfarwyddwr Swyddfa Cymru) yn sicrhau ein bod yn cyflawni amcanion strategol newydd y BookTrust. Mae’r rôl yn cynnwys sicrhau bod cynnig y BookTrust, ar hyn o bryd ac yn y dyfodol, yn cael ei ariannu’n ddiogel ac yn cael ei wreiddio’n strategol ac yn gynaliadwy yn genedlaethol. Bydd y rôl hon yn galw am fod yn uwch gynrychiolydd y BookTrust yng Nghymru, gan oruchwylio ein tîm sy’n gweithredu o’n swyddfa yng Nghaerdydd.
Fel arweinydd effeithiol, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfarwydd â’r cyd-destun gwleidyddol, y cyd-destun llywodraethol a’r cyd-destun rhanddeiliaid a phenderfynwyr ehangach yng Nghymru a bydd yn meddu ar brofiad dangosadwy o reoli perthnasoedd â’r llywodraeth, arianwyr a phartneriaid lleol a chenedlaethol. Mae’n hanfodol gallu mynd ati i
gydweithio â phartneriaid ac ar draws y sefydliad ehangach. Byddai gwybodaeth am y blynyddoedd cynnar, ysgolion neu blant a theuluoedd sy’n rhanddeiliaid a’r cyd-destun polisi perthnasol o fantais.
Mae’r rôl yn canolbwyntio’n bennaf ar ein gweithgarwch a’n partneriaethau yng Nghymru ond fe fydd yna gyfleoedd i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â gweithgarwch strategol ehangach ar draws y sefydliad.

Ydych chi eisiau ymuno â ni? Gallwch chi weld mwy am bwy ydyn ni yn:
https://www.booktrust.org.uk/about-us/work-at-booktrust/
I ymgeisio, anfonwch eich CV a llythyr eglurhaol, dwy dudalen ar y mwyaf, i
recruitment@booktrust.org.uk Yn eich llythyr eglurhaol, amlinellwch eich addasrwydd o ran manyleb y person ac atebwch y cwestiwn a ganlyn:
Pa bartneriaid ydych chi’n meddwl sy’n gallu helpu’r BookTrust i fwrw ymlaen â’n cenhadaeth yng Nghymru a pham?

Dyddiad cau: Dydd Llun, 12 fed Ebrill 2021 am 9 am.
Sylwch ei bod yn bosibl y bydd y swydd hon yn cau unwaith y byddwn ni wedi derbyn nifer ddigonol o geisiadau.
Cyfweliadau:          Yr wythnos yn dechrau ar 26 ain Ebrill 2021
Bydd yna ddau gam i’r broses gyfweld, a gynhelir trwy Microsoft Teams
Mae’r BookTrust wedi ymrwymo i ddiogelu a hybu lles plant.