Lottery Funding Programmes Manager

Recruiter
Arts Council of Wales
Location
Cardiff
Salary
£37957 per annum
Posted
19 Mar 2021
Closes
12 Apr 2021
Ref
ACBNQ1204/SG
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Rheolwr Rhaglenni Cyllid y Loteri
Llawn amser, 37 awr yr wythnos
Parhaol
Gradd D: Cyflog cychwynnol o £37,957
Lleoliad: Hyblyg – gellir gweithio o unrhyw un o swyddfeydd Cyngor Celfyddydau Cymru (Bae Caerdydd, Caerfyrddin, Bae Colwyn)

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn recriwtio i’r rôl Rheolwr Rhaglenni Cyllid y Loteri. Mae hon yn rôl allweddol yn y tîm Gwasanaethau Ariannu sydd yn cynnwys Datblygu Busnes, Cymorth Busnes, Ymchwil a Gwerthuso, a’n gwasanaeth Cynghori ar Gyllid.

Bydd deiliad y swydd yn cymryd cyfrifoldeb arweiniol dros gydlynu, cynllunio a chyflawni rhaglenni cyllid Loteri Cyngor Celfyddydau Cymru, gan adrodd i’r Cyfarwyddwr Gweithrediadau – Gwasanaethau Ariannu’r Celfyddydau. Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am ddosbarthu cyllid Loteri Genedlaethol Cyngor Celfyddydau Cymru er mwyn cynnal blaenoriaethau strategol y Cyngor. Byddant hefyd yn gyfrifol am reoli’r tîm o Swyddogion Grantiau a Gwybodaeth sy’n darparu’r prif bwynt cyswllt ar gyfer unigolion a sefydliadau sydd am gael cymorth, cefnogaeth neu gyllid gennym.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad o weithdrefnau cyllid grant mewn sefydliad yn y sector cyhoeddus neu sefydliad elusennol, sgiliau rhyngbersonol da â’r gallu clir i weithredu mewn rôl sy’n darparu arweiniad a chyngor ar gyfer arweinwyr a rheolwyr uwch, profiad o ddrafftio cyllidebau, dadansoddiadau a chanllawiau, a profiad clir o reoli staff.

Gweithiwn drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg ac mae rhuglder yn y Gymraeg (ar lafar ac yn ysgrifenedig) yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Mae ein buddion yn cynnwys oriau/patrwm gwaith hyblyg, gwyliau hael a chynllun pensiwn.

Dyddiad cau: 12:00pm canol dydd ar ddydd Llun 12 Ebrill 2021

Cyfweliadau (dros fideo): Wythnos yn cychwyn 26 Ebrill 2021

Noder, ni fydd CV yn cael eu derbyn.

Gweithredwn Bolisi Cyfle Cyfartal ar recriwtio a chroesawn geisiadau gan bob adran o’r gymuned yn y Gymraeg neu Saesneg. Ond, mae unigolion yn amrywiol yn ethnig ac yn ddiwylliannol, anabl, a thrawsryweddol wedi’u tangynrychioli yng ngweithlu’r Cyngor Celfyddydau ac o’r herwydd byddem yn annog ceisiadau gan ymgeiswyr o’r grwpiau hyn sydd heb gynrychiolaeth ddigonol. Bydd mentora neu hyfforddiant yn cael ei ddarparu i berson penodedig yn ystod y cyfnod sefydlu, os bydd angen.

Lottery Funding Programmes Manager
Full time, 37 hours per week
Permanent
Grade D: Starting salary of £37,957
Location: Flexible – can work from any Arts Council of Wales office (Cardiff Bay, Carmarthen, Colwyn Bay)

The Arts Council of Wales is recruiting to the role of Lottery Funding Programmes Manager. This is a key role within the Arts Funding Services team which comprises Business Development, Business Support, Research and Evaluation and the Funding Advice service.

The postholder will take lead responsibility for the coordination, planning, and delivery of Arts Council of Wales’ Lottery funding programmes, reporting to the Director Operations – Arts Funding Services. The postholder will be responsible for the effective distribution of Arts Council of Wales’ National Lottery funding in support of Council’s strategic priorities. They will also be responsible for managing the team of Grants and Information Officers who provide the principal point of contact for individuals and organisations seeking Arts Council of Wales help, support, and funding.

The successful applicant will have experience of grant funding procedures within a public sector or charitable organisation, good interpersonal skills with a proven ability to operate in a role that provides guidance and advice to senior leaders and managers, experience of drafting budgets, analysis and guidance, and proven line management experience.

We work in both English and Welsh and fluency in Welsh (both written and spoken) is essential for this post.

Our benefits include flexible working hours/pattern, generous holidays and a final salary pension.

Closing date: 12:00pm midday on Monday 12 April 2021

Interviews (via video): Week commencing 26 April 2021

Please note, CVs will not be accepted.

We operate an Equal Opportunities Recruitment Policy and welcome applications from all sections of the community in Welsh or English. However, ethnically and culturally diverse, disables, and transgender individuals are under-represented within the Arts Council of Wales’ workforce and as such we would particularly encourage applications from these under-represented groups. Mentoring or training will be provided during the induction period, if required.

More searches like this