Housing Trainee

5 days left

Location
Gwynedd
Salary
Competitive
Posted
19 Mar 2021
Closes
16 Apr 2021
Contract Type
Temporary
Hours
Full Time

Housing Trainee x2

Salary conforms to national minimum wage or living wage equivalent
Temporary 24 months / Full time

We are Adra. We provide quality homes in north Wales. We’re not an organisation that stands still. Over the coming years we will have built a significant number of homes outside the county, with an ambition to be providing several hundred more high quality homes across north Wales. Although highly ambitious, we are equally determined to protect and develop the rich culture and heritage of the communities we serve.

This is a career development role, where you can learn and earn at the same time. You will work within various teams such as Rent, Allocations, Affordable Housing, Neighbourhood Services, Customer Services, Business Development and Community Involvement, providing an excellent service to our customers in each department.

You will develop a range of housing management skills and knowledge and support service delivery.

As part of your employment you will undertake a vocational qualification, learning while you work gaining a nationally recognised Apprenticeship in Housing Level 2.

The ability to speak Welsh is essential for this role.

For more information, please see our website, www.adra.co.uk

Closing date: 12pm 23 April 2021

 

Hyfforddai Tai x2

Cyflog yn cyfateb i'r isafswm cyflog cenedlaethol neu cyflog byw
Dros dro 24 mis / Llawn amser

Ni yw Adra. Darparwr cartrefi o safon yng ngogledd Cymru. Nid ydym yn sefydliad sy'n aros yn ei unfan. Dros y blynyddoedd i ddod byddwn wedi adeiladu nifer sylweddol o gartrefi y tu allan i'r sir, gyda'r uchelgais i fod yn darparu cannoedd fwy o gartrefi o ansawdd uchel ledled gogledd Cymru. Er ein bod yn uchelgeisiol iawn, rydym yr un mor benderfynol o amddiffyn a datblygu diwylliant a threftadaeth gyfoethog y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.

Mae hon yn rôl lle gallwch ddatblygu eich gyrfa a dysgu ac ennill cyflog ar yr un pryd. Byddwch yn gweithio gyda thimau gwahanol gan gynnwys Rhent, Gosod, Tai Fforddiadwy, Gwasanaethau Bro, Gwasanaethau Cwsmer, Datblygu Busnes a Chyswllt Cymunedol gan ddarparu Gwasanaeth rhagorol i’n cwsmeriaid ym mhob adran.

Byddwch yn datblygu llawer iawn o sgiliau a gwybodaeth yn y maes rheoli tai ac yn cynorthwyo i ddarparu gwasanaeth.

Fel rhan o’ch cyflogaeth, byddwch yn cwblhau cymhwyster galwedigaethol, yn dysgu wrth weithio gan ennill Prentisiaeth Genedlaethol Lefel 2 mewn Tai.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Am fwy o wybodaeth, ewch i’n gwefan, www.adra.co.uk

Dyddiad Cau: 12pm 23 Ebrill 2021