Insight Assistant

Recruiter
Sports Wales
Location
Cardiff
Salary
£22729 - £25059 per annum
Posted
23 Feb 2021
Closes
08 Mar 2021
Ref
ACBIE0803/SG
Sectors
Public Sector
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Insight Assistant
Cynorthwy-ydd Dirnadaeth

Department: Insight, Policy and Public Affairs
Salary: Grade 4 (£22,729.29 - £25,059.05)
Working Hours: 37 hours a week (consideration will be given to job sharing / reduced hours in line with our flexible working policy)

Who we are

Sport Wales is the national organisation responsible for developing and promoting sport and physical activity in Wales. We are the main adviser on sporting matters to the Welsh Government and are responsible for distributing National Lottery funds. We aim to not only improve the level of sports participation at grassroots level but also provide our aspiring athletes with the support required to compete successfully on the world stage.

We are a progressive employer that offers excellent employee benefits and promotes a healthy work life balance, offering a range of flexible approaches to support you.

This majority of Sport Wales colleagues are currently working remotely due to Covid-19 restrictions. When restrictions are lifted, Sport Wales will embrace a blended approach to work, where you will be able to split your time between the office and home to best suit your personal circumstances.

How you’ll contribute

This role is a key opportunity to develop a research and insight career within the sport sector and beyond.
 
This role will give you the opportunity to network across Sport Wales and the sport sector, gain significant experience in insight and research development, and develop the skills for a career in several policy areas.

In addition to supporting Sport Wales’s flagship programs, including the School Sport Survey and Communications and Learning Programme, the post holder will be focused on working with one, or a range of Sport Wales partners. This may mean extended periods of working within those organisations.

What you’ll need

We are looking for candidates who are enthusiastic about a career in sport and wider policy and research area. You will be an individual who is able to build relationships with a range of different audiences, understanding how and when to communicate detail succinctly.

You will have the ability to create a good and positive working environment, and deal effectively with issues and problems; motivating, encouraging and challenging your colleagues. A learning-led approach is essential, being reflective in personal and professional development.

The ability to speak Welsh is desirable, although not essential. If you have the presence and personality to work in a high performing team as well as the passion and drive to succeed, then we would love to hear from you.

Closing date: 5pm on 8 March 2021
Provisional interview date: 17-19 March 2021

This vacancy is being advertised by Webrecruit. The services advertised by Webrecruit are those of an Employment Agency.


Cynorthwy-ydd Dirnadaeth

Adran: Dirnadaeth, Polisi a Materion Cyhoeddus
Cyflog: Graddfa 4 (£22,729.29 - £25,059.05)
Oriau gwaith: 37 awr yr wythnos (bydd ystyriaeth yn cael ei rhoi i rannu swydd / llai o oriau yn unol â’n polisi gweithio hyblyg)

Pwy ydym ni

Chwaraeon Cymru yw’r sefydliad cenedlaethol sy’n gyfrifol am ddatblygu a hybu chwaraeon a gweithgarwch corfforol yng Nghymru. Ni yw prif gynghorwr Llywodraeth Cymru ar bob mater yn ymwneud â chwaraeon ac rydym yn gyfrifol am ddosbarthu cyllid y Loteri Genedlaethol. Ein nod ni yw nid yn unig gwella lefel y cymryd rhan mewn chwaraeon ar lawr gwlad, ond hefyd darparu i’n hathletwyr addawol y gefnogaeth ofynnol i gystadlu’n llwyddiannus ar lwyfan y byd.

Rydym yn gyflogwr blaengar sy'n cynnig buddion rhagorol i gyflogeion ac yn hyrwyddo cydbwysedd bywyd a gwaith iach, gan gynnig amrywiaeth o ddulliau hyblyg i'ch cefnogi.

Mae'r rhan fwyaf o gyflogeion Chwaraeon Cymru yn gweithio o bell ar hyn o bryd oherwydd cyfyngiadau Covid-19. Pan fydd y cyfyngiadau'n cael eu codi, bydd Chwaraeon Cymru yn cofleidio dull cyfunol o weithio, lle byddwch yn gallu rhannu eich amser rhwng y swyddfa a'ch cartref i gyd-fynd orau â'ch amgylchiadau personol.

Sut byddwch yn cyfrannu

Mae'r rôl hon yn gyfle allweddol i ddatblygu gyrfa ymchwil a dirnadaeth yn y sector chwaraeon a thu hwnt.

Bydd y rôl hon yn rhoi cyfle i chi rwydweithio ar draws Chwaraeon Cymru a'r sector chwaraeon, ennill profiad sylweddol ym maes dirnadaeth a datblygu ymchwil, a datblygu'r sgiliau ar gyfer gyrfa mewn sawl maes polisi.

Yn ogystal â chefnogi rhaglenni blaenllaw Chwaraeon Cymru, gan gynnwys yr Arolwg Chwaraeon Ysgol a'r Rhaglen Gyfathrebu a Dysgu, bydd deiliad y swydd yn canolbwyntio ar weithio gydag un neu amrywiaeth o bartneriaid Chwaraeon Cymru. Gall hyn olygu cyfnodau estynedig o weithio yn y sefydliadau hynny.

Beth fydd arnoch ei angen

Rydym yn chwilio am ymgeiswyr sy’n frwdfrydig am yrfa mewn chwaraeon a’r maes polisi ac ymchwil ehangach. Byddwch yn unigolyn sy'n gallu meithrin perthynas ag amrywiaeth o wahanol gynulleidfaoedd, gan ddeall sut a phryd i gyfathrebu manylion yn gryno.

Bydd gennych y gallu i greu amgylchedd gwaith da a chadarnhaol, ac ymdrin yn effeithiol â materion a phroblemau; cymell, annog a herio eich cydweithwyr. Mae dull sy'n cael ei arwain gan ddysgu yn hanfodol, gan weithredu’n adlewyrchol mewn datblygiad personol a phroffesiynol.

Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol, ond nid yw'n hanfodol. Os oes gennych chi bresenoldeb a phersonoliaeth i weithio mewn tîm perfformiad uchel yn ogystal â'r angerdd a'r ymdrech i lwyddo, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi.

Dyddiad Cau: 5yp ar 8 Mawrth 2021
Dyddiad Dros Dro y Cyfweliad: 17-19 Mawrth 2021

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Y gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw rhai Asiantaeth Gyflogaeth.

More searches like this