Seasonal Wardens - South

Recruiter
Confidential
Location
Dolgellau
Salary
10.01 - 10.21 GBP Hourly
Posted
19 Feb 2021
Closes
19 Mar 2021
Contract Type
Contract
Hours
Full Time
Seasonal Wardens - South

About Us

Snowdonia National Park Authority protects the natural beauty, wildlife and cultural heritage of Snowdonia National Park. Covering 823 miles of diverse landscape, the park is home to over 26,000 people, the highest mountain in Wales and England and the largest natural lake in Wales.

We are now looking for a number of Seasonal Wardens to support the South of Snowdonia National Park. These roles are based in Dolgellau and at Llyn Tegid, Y Bala. We are looking for people to start on 22nd March through to 30th September 2021.

The Benefits

- Hourly rate of GBP10.01 - GBP10.21
- Support access and rights of way within the National Park
- Work in an incredible location

The Role

As a Seasonal Warden, you will play a key role in helping visitors to enjoy Snowdonia National Park whilst protecting the stunning landscape, wildlife and environment. You will also support and safeguard the interests of local residents and landowners.

Our warden service supports car parks, picnic sites, paths, trails and other property associated with the Park Authority, monitoring activities and helping with maintenance.

Additionally, you will work with community groups and volunteers, provide information, lead guided walks and help out with educational visits. Where required, you will also liaise with the emergency services.

As part of your role, you will be required to undertake weekend and Bank Holiday work

About You

To be considered as a Seasonal Warden, you will need:

- To be able to communicate effectively in both Welsh and English
- Experience of engaging and working with the public
- Knowledge of current access and recreational issues and their impact on National Park purposes
- A reasonable level of fitness commensurate with the role's duties and responsibilities
- Experience and knowledge of mountain walking
- Enthusiasm and self-motivation
- The ability to work individually and as part of a team
- Good communication skills
- Knowledge of outdoor activities and understanding of safe and responsible use of Snowdonia
- Valid driving licence

Other organisations may call this role Warden, Park Warden, Park Ranger, National Park Ranger, Mountain Leader, Countryside Ranger, or Countryside Warden.

The closing date for this role is 10.00am on the 5th of March 2021.

Field interviews will be held on Wednesday 10th March and formal interviews will be held on Wednesday 17th March 2021. Please ensure your availability on these dates prior to applying for the roles.

So, if you're seeking your next challenge as a Seasonal Warden, please apply via the button shown. This vacancy is being advertised by Webrecruit. The services advertised by Webrecruit are those of an Employment Agency.

Wardeiniaid Tymhorol - De

Amdanom ni

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn amddiffyn harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri. Gan gwmpasu 823 milltir o dirwedd amrywiol, mae'r parc yn gartref i dros 26,000 o bobl, y mynydd uchaf yng Nghymru a Lloegr a'r llyn naturiol mwyaf yng Nghymru.

Rydym nawr yn chwilio am nifer o Wardeiniaid Tymhorol i gefnogi De Parc Cenedlaethol Eryri. Mae'r rolau hyn wedi'u lleoli yn Nolgellau ac yn Llyn Tegid, Y Bala. Rydym yn chwilio am bobl i ddechrau ar 22 Mawrth hyd at 30 Medi 2021.

Y Buddion

- Cyflog fesul awr o GBP 10.01 - GBP 10.21
- Cefnogi mynediad a hawliau tramwy yn y Parc Cenedlaethol
- Gweithio mewn lleoliad anhygoel

Y R??l

Fel Warden Tymhorol, byddwch yn chwarae rhan allweddol wrth helpu ymwelwyr i fwynhau Parc Cenedlaethol Eryri wrth ddiogelu'r dirwedd, bywyd gwyllt a'r amgylchedd syfrdanol. Byddwch hefyd yn cefnogi ac yn diogelu buddiannau trigolion lleol a pherchnogion tir.

Mae ein gwasanaeth wardeniaid yn cefnogi meysydd parcio, safleoedd picnic, llwybrau, llwybrau ac eiddo arall sy'n gysylltiedig ag Awdurdod y Parc, monitro gweithgareddau a helpu gyda chynnal a chadw.

Yn ogystal, byddwch yn gweithio gyda grwpiau cymunedol a gwirfoddolwyr, yn darparu gwybodaeth, yn arwain teithiau cerdded tywysedig ac yn helpu gydag ymweliadau addysgol. Lle bo angen, byddwch hefyd yn cysylltu ??'r gwasanaethau brys.

Fel rhan o'ch r??l, bydd gofyn i chi wneud gwaith penwythnos a G??yl y Banc

Amdanoch chi

Er mwyn cael eich ystyried yn Warden Tymhorol, bydd angen i chi:

- Gallu cyfathrebu'n effeithiol yn Gymraeg ac yn Saesneg
- Profiad o ymgysylltu a gweithio gyda'r cyhoedd
- Gwybodaeth am fynediad cyfredol a materion hamdden a'u heffaith ar ddibenion y Parc Cenedlaethol
- Lefel rhesymol o ffitrwydd sy'n gymesur ?? dyletswyddau a chyfrifoldebau'r r??l
- Profiad a gwybodaeth o gerdded mynyddoedd
- Brwdfrydedd a hunan-gymhelliant
- Y gallu i weithio'n unigol ac fel rhan o d??m
- Sgiliau cyfathrebu da
- Gwybodaeth am weithgareddau awyr agored a dealltwriaeth o ddefnydd diogel a chyfrifol o Eryri
- Trwydded yrru ddilys

Gall sefydliadau eraill alw'r r??l hon yn Warden, Warden y Parc, Ceidwad y Parc, Ceidwad y Parc Cenedlaethol, Arweinydd Mynydd, Ceidwad Cefn Gwlad, neu Warden Cefn Gwlad.

Y dyddiad cau ar gyfer y r??l hon yw 10.00yb ar y 5ed o Fawrth 2021.

Bydd cyfweliadau maes yn cael eu cynnal ddydd Mercher 10 Mawrth a chynhelir cyfweliadau ffurfiol ddydd Mercher 17 Mawrth 2021. Sicrhewch eich bod ar gael ar y dyddiadau hyn cyn ymgeisio am y rolau.

Felly, os ydych chi'n ceisio'ch her nesaf fel Warden Tymhorol, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Y gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw gwasanaethau Asiantaeth Gyflogaeth

More searches like this