Performance Advisor

3 days left

Recruiter
Sport Wales
Location
Cardiff
Salary
£41,488.33 - £44,443.33 (pro rata)
Posted
18 Feb 2021
Closes
05 Mar 2021
Ref
TCYAY0503/SG
Sectors
Sport & Leisure
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Performance Advisor
Grade 9 - £41,488.33 - £44,443.33 (pro rata)
22 hours per week

Who we are

Sport Wales is the national organisation responsible for developing and promoting sport and physical activity in Wales.  We are the main adviser on sporting matters to the Welsh Government and are responsible for distributing National Lottery funds. We aim to not only improve the level of sports participation at grassroots level but also provide our aspiring athletes with the support required to compete successfully on the world stage.
Equality, Diversity & Inclusion is at the heart of everything we do at Sport Wales. Further information on this can be found in our Equality, Diversity & Inclusion Statement.
We are a progressive employer that offers excellent employee benefits and promotes a healthy work life balance, offering a range of flexible approaches to support you.
Language skills (bilingualism & multilingualism) are desirable characteristics across all roles within Sport Wales. We are passionate about promoting the use of Welsh language and, as part of our development programme, give everyone the opportunity to learn welsh if they wish to do so, offering learning programmes from beginner right through to fluent.
This majority of Sport Wales colleagues are currently working remotely due to Covid-19 restrictions. When restrictions are lifted, Sport Wales will embrace a blended approach to work, where you will be able to split your time between the office and home to best suit your personal circumstances.

How you’ll contribute

We want to support success for Wales on the world stage through a long-term, holistic approach to athlete development.
Working with our partners, we aspire to create environments that enable all athletes to fulfil their potential, preparing some to succeed at the highest level possible. There is no conveyor belt to achieving this – athletes are people. We’re not building cars. Environments have to be adaptable, ready and able to respond to what’s needed. We also aspire to achieve greater diversity in performance programmes in Wales. You will need to inspire meaningful change in making these more inclusive.
We know that you need to develop great athletes before you can create champions. And we believe that creating champion athletes does not have to be at the cost of creating champion people. Success on the world stage is one desirable consequence of excellent athlete development environments. Helping to develop people who can thrive in life, before, during and after their sporting career is another on which we place equal value.
You’ll ensure that long term welfare is at the heart of everything we do. Athlete development environments need to nurture and motivate as many as possible for as long as possible.

What you’ll work with

You will work with Sport Wales’s relationship manager team, leaders in the Sport Wales Institute and colleagues from across the UK high performance system to identify those areas that will make the biggest difference in achieving success for Wales on the world stage through a holistic approach to athlete development.
Working on the front-line of the performance sport environment in Wales you will develop influential relationships with performance directors, coaches and other key National Governing Body staff. You will support our partners to be able to explore, articulate and solve current and future performance challenges and opportunities. Your role with any one partner will be time bound and transient so you will need to be exceptional at quickly building high quality relationships.
Acting as a critical friend to, and a strong and respected influence on, our partners you will drive our communication with performance leads to achieve transformational change in our approach to athlete development, both within sports and through collaboration across the sector.
What you’ll need
You’ll need a passion for equality, diversity and inclusion and the ability to generate ideas and influence in a way that will lead to measurable change. This is more important than any previous experience working in high performance sport.
 
You will need to be:
- a big picture thinker, able to translate strategic intent into operational delivery
- exceptional at building relationships that can withstand challenge and difference of opinion
- capable of influencing persuasively and credibly to stimulate change
 
Some knowledge of athlete development and optimising performance will be an advantage in this role. However, for a candidate with the right skills and behaviours we can provide you with any experience that you don’t currently have. Either way you will need to be keen to learn and discover more and to continuously improve in the role.

What happens next

For further information please visit our website.

Closing date: 5pm on 5 March 2021

This vacancy is being advertised by Webrecruit. The services advertised by Webrecruit are those of an Employment Agency.

Cynghorydd Perfformiad
Graddfa 9 - £41,488.33 - £44,443.33 (pro rata)
22 awr yr wythnos

Pwy ydym ni
 
Chwaraeon Cymru yw’r sefydliad cenedlaethol sy’n gyfrifol am ddatblygu a hybu chwaraeon a gweithgarwch corfforol yng Nghymru. Ni yw prif gynghorwr Llywodraeth Cymru ar bob mater yn ymwneud â chwaraeon ac rydym yn gyfrifol am ddosbarthu cyllid y Loteri Genedlaethol. Ein nod ni yw nid yn unig gwella lefel y cymryd rhan mewn chwaraeon ar lawr gwlad, ond hefyd darparu i’n hathletwyr addawol y gefnogaeth ofynnol i gystadlu’n llwyddiannus ar lwyfan y byd.
 
Mae Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant wrth wraidd popeth rydym yn ei wneud yn Chwaraeon Cymru. Ceir rhagor o wybodaeth am hyn yn ein Datganiad Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant.
 
Rydym yn gyflogwr blaengar sy'n cynnig buddion rhagorol i gyflogeion ac yn hyrwyddo cydbwysedd bywyd a gwaith iach, gan gynnig amrywiaeth o ddulliau hyblyg i'ch cefnogi.  
Mae sgiliau iaith (dwyieithrwydd ac amlieithrwydd) yn nodweddion dymunol ar draws pob rôl yn Chwaraeon Cymru. Rydym yn teimlo’n angerddol am hyrwyddo'r defnydd o'r Gymraeg ac, fel rhan o'n rhaglen ddatblygu, rydym yn rhoi cyfle i bawb ddysgu Cymraeg os ydynt yn dymuno gwneud hynny, gan gynnig rhaglenni dysgu o lefel dechreuwr hyd at lefel rhugl.   
 
Mae'r rhan fwyaf o gyflogeion Chwaraeon Cymru yn gweithio o bell ar hyn o bryd oherwydd cyfyngiadau Covid-19. Pan fydd y cyfyngiadau'n cael eu codi, bydd Chwaraeon Cymru yn cofleidio dull cyfunol o weithio, lle byddwch yn gallu rhannu eich amser rhwng y swyddfa a'ch cartref i gyd-fynd orau â'ch amgylchiadau personol. 
 
Sut byddwch yn cyfrannu
 
Rydym eisiau cefnogi llwyddiant i Gymru ar lwyfan y byd drwy ddull hirdymor a chyfannol o ddatblygu athletwyr.
 
Gan weithio gyda'n partneriaid, rydym yn anelu at greu amgylcheddau sy'n galluogi pob athletwr i gyflawni ei botensial, gan baratoi rhai i lwyddo ar y lefel uchaf bosib. Nid oes lein gynhyrchu fel mewn ffatri i gyflawni hyn – pobl yw athletwyr. Nid adeiladu ceir ydyn ni. Rhaid i amgylcheddau fod yn hyblyg ac yn barod a gallu ymateb i'r hyn sydd ei angen. Rydym hefyd yn anelu at sicrhau mwy o amrywiaeth mewn rhaglenni perfformio yng Nghymru. Bydd angen i chi ysbrydoli newid ystyrlon wrth wneud y rhain yn fwy cynhwysol.
 
Rydym yn gwybod bod angen datblygu athletwyr gwych cyn y gallwch greu pencampwyr. Ac rydym yn credu nad oes raid i greu athletwyr sy’n bencampwyr ddigwydd ar draul creu pobl sydd hefyd yn bencampwyr. Mae llwyddiant ar lwyfan y byd yn un o ganlyniadau dymunol amgylcheddau datblygu athletwyr rhagorol. Mae helpu i ddatblygu pobl sy'n gallu ffynnu mewn bywyd, cyn, yn ystod ac ar ôl eu gyrfa chwaraeon, yn ganlyniad arall rydym yn rhoi gwerth cyfartal arno.
 
Byddwch yn sicrhau bod lles hirdymor wrth galon popeth rydym yn ei wneud. Rhaid i amgylcheddau datblygu athletwyr feithrin a chymell cymaint â phosib am gyhyd â phosib.
 
Gyda phwy fyddwch yn gweithio
 
Byddwch yn gweithio gyda thîm rheolwyr perthnasoedd Chwaraeon Cymru, arweinwyr yn Athrofa Chwaraeon Cymru a chydweithwyr o bob rhan o system perfformiad uchel y DU i nodi'r meysydd hynny a fydd yn gwneud y gwahaniaeth mwyaf o ran sicrhau llwyddiant i Gymru ar lwyfan y byd drwy ddull cyfannol o ddatblygu athletwyr.
 
Gan weithio ar reng flaen yr amgylchedd chwaraeon perfformiad yng Nghymru, byddwch yn datblygu perthnasoedd dylanwadol gyda chyfarwyddwyr perfformiad, hyfforddwyr a staff allweddol eraill Cyrff Rheoli Cenedlaethol. Byddwch yn cefnogi ein partneriaid i allu archwilio, mynegi a datrys heriau a chyfleoedd perfformiad presennol ac yn y dyfodol. Bydd cyfyngiadau amser yn berthnasol i’ch rôl gydag unrhyw bartner, a bydd dros dro, felly bydd angen i chi fod yn eithriadol wrth feithrin perthnasoedd o ansawdd uchel yn gyflym.
 
Gan weithredu fel ffrind beirniadol i'n partneriaid, a dylanwad cadarn ac uchel ei barch arnynt, byddwch yn sbarduno ein cyfathrebu ag arweinwyr perfformiad i gyflawni newid mawr yn ein dull o ddatblygu athletwyr, o fewn chwaraeon a thrwy gydweithredu ar draws y sector.
 
Beth fydd arnoch ei angen
 
Bydd arnoch angen angerdd dros gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant a'r gallu i greu syniadau a dylanwad mewn ffordd a fydd yn arwain at newid mesuradwy. Mae hyn yn bwysicach nag unrhyw brofiad blaenorol o weithio mewn chwaraeon perfformiad uchel.
Bydd angen i chi fod fel a ganlyn:
 
- gweld y darlun mawr, sy'n gallu trosi bwriad strategol yn ddarpariaeth weithredol
- eithriadol o ran meithrin perthnasoedd a all wrthsefyll her a gwahaniaeth barn
- gallu dylanwadu'n ddarbwyllol ac yn gredadwy er mwyn ysgogi newid
 
Bydd rhywfaint o wybodaeth am ddatblygu athletwyr a sicrhau'r perfformiad gorau yn fanteisiol yn y rôl hon. Fodd bynnag, ar gyfer ymgeisydd sydd â'r sgiliau a'r ymddygiad priodol, gallwn ddarparu unrhyw brofiad nad oes gennych ar hyn o bryd. Y naill ffordd neu'r llall, bydd angen i chi fod yn awyddus i ddysgu a darganfod mwy a gwella yn y rôl yn barhaus.

Beth sy’n digwydd nesaf

Am wybodaeth bellach ewch i'n gwefan.

Dyddiad Cau: 5yp ar 5 Mawrth 2021

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Y gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw rhai Asiantaeth Gyflogaeth.

More searches like this