Community Housing Officer

4 days left

Location
Bangor, Gwynedd
Salary
£22,364 - £24,527
Posted
15 Feb 2021
Closes
04 Mar 2021
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Community Housing Officer

£22,364 - £24,527 – Permanent – Full time

We are Adra. We provide quality homes in north Wales. We’re not an organisation that stands still. Over the coming years we will have built a significant number of homes outside the county, with an ambition to be providing several hundred more high quality homes across north Wales. Although highly ambitious, we are equally determined to protect and develop the rich culture and heritage of the communities we serve.

You will support Adra’s approach to creating effective and sustainable neighbourhoods – to reduce anti-social behaviour and increase pride on the Estates, and assist in providing an effective, efficient and sensitive Tenancy Service to tenants and customers that supports and encourages the maintenance and sustainability of positive tenancies.

You’ll also ensure that referred or identified cases of alleged abuse are dealt with promptly and according to Adra policy and procedures.

The ability to speak Welsh is essential for this role.

For more information, please see our website, www.adra.co.uk

Closing date: 12pm 04 March 2021

 

Swyddog Tai Cymunedol

£22,364 - £24,527 y flwyddyn - Parhaol – Llawn amser

Ni yw Adra. Darparwr cartrefi o safon yng ngogledd Cymru. Nid ydym yn sefydliad sy'n aros yn ei unfan. Dros y blynyddoedd i ddod byddwn wedi adeiladu nifer sylweddol o gartrefi y tu allan i'r sir, gyda'r uchelgais i fod yn darparu cannoedd fwy o gartrefi o ansawdd uchel ledled gogledd Cymru. Er ein bod yn uchelgeisiol iawn, rydym yr un mor benderfynol o amddiffyn a datblygu diwylliant a threftadaeth gyfoethog y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.

Byddwch yn cefnogi dull Adra o greu cymdogaethau effeithiol a chynaliadwy - lleihau ymddygiad gwrthgymdeithasol a chynyddu balchder ar Stadau, ac yn cynorthwyo i ddarparu Gwasanaeth Tenantiaeth effeithiol, effeithlon a sensitif i denantiaid a chwsmeriaid sy'n cefnogi ac annog pobl i gynnal tenantiaethau cynaliadwy a chadarnhaol.

Byddwch hefyd yn sicrhau bod achosion o gamdrin sydd wedi ei adnabod yn cael sylw ar unwaith a hynny yn unol â pholisi a gweithdrefnau Adra.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Am fwy o wybodaeth, ewch i’n gwefan, www.adra.co.uk

Dyddiad Cau: 12pm 04 Mawrth 2021