Chair of the Nursing and Midwifery Council

Recruiter
Nursing & Midwifery Council
Location
London
Salary
£52,000 – £78,000
Posted
10 Feb 2021
Closes
10 Mar 2021
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Chair of the Nursing and Midwifery Council

Are you passionate about making a difference? We are looking for a new Chair to lead us in making our vision a reality: safe, effective and kind nursing and midwifery that improves everyone’s health and wellbeing.

If you share our commitment to equality, and inclusion and can bring diversity of outlook and experience, then we want to hear from you.

We’re the largest professional regulator in the UK – regulating almost 725,000 nurses, midwives and, in England, nursing associates. The work they do touches all our lives.

Our ambitious strategy for 2020–2025 is the framework for everything we do and has guided our response to the Covid-19 pandemic. Over the past twelve months, we’ve refocused our efforts to support the UK’s response to the emergency, working closely with the four governments and our partners.

As we look to the future, we’re seeking an inspiring, strategic thinker to join us as Chair. You will be able to guide and challenge the Council and Executive, making sure we deliver on our ambitions to: improve the way we regulate, proactively support our professions and the public, influence the wider health and social care sector and lead us through significant regulatory and constitutional legislative reform.

You will truly live our values of kindness, fairness, ambition and collaboration. You will be able to operate successfully on the national stage, forging and maintaining strong collaborative relationships with our key partners and inspiring confidence in our work. You will be responsive to the differing context and approaches across England, Wales, Scotland and Northern Ireland.

To do this successfully, you will need to spend at least two days a week on the role for which an annual allowance of £52,000 – £78,000 is payable, depending on the time commitment agreed.

Due to the legal constitution of the Council, we are only seeking lay candidates.

Hunter Healthcare is supporting our inclusive search and selection process. If you have the skills, values and passion we are looking for please contact Jenny Adrian on 07939 250 362 or Janice Scanlan on 07793 395 116 for an exploratory conversation.

https://www.hhmicrosites.com/nmc

We are a Charity registered with the Charity Commission in England and Wales (1091434) and the Office of the Scottish Charity Regulator (OSCR) in Scotland (SC038362).

 

Cadeirydd y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth

Ydych chi’n frwd dros wneud gwahaniaeth? Rydym yn chwilio am Gadeirydd newydd i’n harwain i wireddu ein gweledigaeth, sef nyrsio a bydwreigiaeth ddiogel, effeithiol a charedig sy’n gwella iechyd a llesiant pawb.

Os ydych chi’n rhannu ein hymrwymiad i gydraddoldeb a chynhwysiant ac yn gallu dod â safbwyntiau a phrofiadau amrywiol i’r rôl, yna rydym eisiau clywed gennych chi.

Ni yw’r rheoleiddiwr proffesiynol mwyaf yn y DU. Rydym yn rheoleiddio bron i 725,000 o nyrsys a bydwragedd, yn ogystal â rheoleiddio’r cydymaith nyrsio yn Lloegr. Mae eu gwaith yn cyffwrdd bob un ohonom ni.

Rydym yn defnyddio ein strategaeth uchelgeisiol 2020-2025 fel fframwaith ar gyfer popeth rydym yn ei wneud ac rydym hefyd wedi’i defnyddio i lywio ein hymateb i bandemig Covid-19. Dros y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi newid ffocws ein hymdrechion i gefnogi ymateb y DU i’r argyfwng, gan weithio’n agos gyda’r pedair llywodraeth a’n partneriaid.

Wrth i ni edrych tua’r dyfodol, rydym yn chwilio am berson ysbrydoledig sy’n gallu meddwl yn strategol i ymuno â ni fel Cadeirydd. Byddwch yn gallu arwain a herio’r Cyngor a’r Weithrediaeth, gan sicrhau ein bod yn cyflawni ein huchelgeisiau i: wella’r ffordd rydym yn rheoleiddio, cefnogi ein proffesiynau a’r cyhoedd, dylanwadu ar y sector iechyd a gofal cymdeithasol ehangach, a’n harwain drwy’r broses o wneud diwygiadau sylweddol i’r ddeddfwriaeth reoleiddiol a chyfansoddiadol.

Byddwch yn byw yn ôl ein gwerthoedd sy’n seiliedig ar garedigrwydd, tegwch, bod yn uchelgeisiol a chydweithio. Byddwch yn gallu gweithredu’n llwyddiannus ar lwyfan cenedlaethol, gan feithrin a chynnal cysylltiadau cydweithredol cryf gyda’n partneriaid allweddol, ynghyd ag ysbrydoli hyder yn ein gwaith. Byddwch yn ymateb i’r cyd-destunau a’r dulliau amrywiol ar draws Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Er mwyn llwyddo i wneud hyn, bydd angen i chi dreulio o leiaf dau ddiwrnod yr wythnos yn y rôl sy’n talu lwfans blynyddol o £52,000 i £78,000, yn dibynnu ar yr ymrwymiad amser y cytunir arno.

Yn sgil cyfansoddiad cyfreithiol y Cyngor, rydym ond yn chwilio am ymgeiswyr lleyg.

Mae Hunter Healthcare yn cefnogi ein proses chwilio a dethol gynhwysol. Os oes gennych y sgiliau, y gwerthoedd a’r brwdfrydedd rydym yn chwilio amdanynt, cysylltwch â Jenny Adrian ar 07939 250 362 neu Janice Scanlan ar 07793 395 116 i gael rhagor o wybodaeth.

Rydym yn Elusen sydd wedi cofrestru â’r Comisiwn Elusennau yng Nghymru a Lloegr (1091434) a Swyddfa Rheoleiddiwr Elusennau’r Alban (OSCR) yn yr Alban (SC038362).