VOLUNTEERING OFFICER

Recruiter
Gwent Association of Voluntary Organisations
Location
Newport
Salary
£24175 per annum
Posted
08 Feb 2021
Closes
08 Mar 2021
Ref
TCZZA2202/SG
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

VOLUNTEERING OFFICER
Salary Scp 27 to 30 £24,175 – £26,822 pa
Actual starting salary Scp 27 £24,175 pa.
37 Hours Per Week (Monday to Friday)
This role is funded until 31st March 2022 (with a view to an extension)
Based in Newport

Third Sector Support Wales (TSSW) is the partnership between Wales Council for Voluntary Action (WCVA) and the 19 County Voluntary Councils (CVC’s) working across Wales to support a thriving Third Sector. TSSW deliver 4 core pillars of activity one of which is Volunteering.

We have an opportunity for an enthusiastic and flexible team player to join us and make a real difference to support the community.
Due to the current CV-19 situation, the post has been adapted to continue to provide this service virtually, however we would hope to return to office/community based working as soon as it is safe to do so.

The role will be supporting people aged 25+ in the Newport area. The successful candidate will have excellent communication skills and the ability to build relationships to support the volunteers/volunteer involving organisations to experience a positive and meaningful placement.
Experience of recruiting and working with volunteers and an understanding of the Third Sector are essential, along with an awareness of safeguarding procedures.

For an application pack visit our website. No CVs accepted. This post requires an Enhanced DBS check. Only shortlisted candidates will be contacted. Interviews will be held remotely via Microsoft teams.

Closing Date: Monday 22nd February 2021 at 10am

Interview Date: Week Commencing 1st March 2021

SWYDDOG GWIRFODDOLI
Cyflog Scp 27 hyd at 30 £24,175 - £26,822 y flwyddyn
Gwir gyflog yn dechrau ar Scp 27 £24,175 y flwyddyn
37 Awr yr Wythnos (o ddydd Llun i ddydd Gwener)
Caiff y rôl hon ei chyllido tan 31ain Mawrth 2022 (gyda gobaith o estyniad)
Yn gweithio o Gasnewydd

Cefnogi Trydydd Sector Cymru yw’r bartneriaeth rhwng Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru a’r 19 o Gynghorau Gwirfoddol Sirol sy’n gweithio ar draws Cymru i gefnogi Trydydd Sector ffyniannus. Mae Cefnogi Trydydd Sector Cymru yn darparu 4 colofn weithgarwch, ac un o’r rheini yw Gwirfoddoli.

Mae gennym gyfle ar gyfer aelod tîm brwdfrydig a hyblyg i ymuno â ni a gwneud gwahaniaeth go iawn i gefnogi’r gymuned.
Oherwydd y sefyllfa bresennol gyda CV-19, mae’r swydd wedi cael ei haddasu i barhau i ddarparu’r gwasanaeth hwn yn rhithiol, ond byddem yn gobeithio dychwelyd i weithio yn y swyddfa/gymuned cyn gynted ag y bydd yn ddiogel gwneud hynny.

Bydd y rôl yn cefnogi pobl 25+ yn ardal Casnewydd. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn meddu ar sgiliau cyfathrebu rhagorol a’r gallu i feithrin perthynas a chefnogi’r gwirfoddolwyr a’r mudiadau sy’n cynnwys gwirfoddolwyr, i gael profiad cadarnhaol ac ystyrlon.
Mae profiad o recriwtio a gweithio gyda gwirfoddolwyr, ynghyd â dealltwriaeth o'r Trydydd Sector yn hanfodol, yn ogystal ag ymwybyddiaeth o weithdrefnau diogelu.

Am becyn cais ewch i'n gwefan. Ni dderbynnir CVs. Bydd gofyn cael archwiliad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar gyfer y swydd hon. Dim ond yr ymgeiswyr sydd wedi cyrraedd y rhestr fer y byddwn yn cysylltu â nhw. Bydd y cyfweliadau’n cael eu cynnal o bell dros Microsoft Teams.

Dyddiad Cau: Dydd Llun 22ain Chwefror 2021 am 10am

Dyddiad y Cyfweliad: Yr wythnos yn dechrau 1af Mawrth 2021

More searches like this