Senior HR Officer

Recruiter
Gwent Association of Voluntary Organisations
Location
Newport
Salary
Salary Scp 32 - 35 £28,486 - £30,785 pa Actual Starting Salary Scp 32 £28,486 pa
Posted
01 Feb 2021
Closes
01 Mar 2021
Ref
HKYII1802/SG
Sectors
Human Resources
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

GAVO supports, facilitates and brokers positive change in the wellbeing of people and communities through collaborative approaches

SENIOR HR OFFICER

Salary Scp 32 - 35 £28,486 - £30,785 pa
Actual Starting Salary Scp 32 £28,486 pa
37 hours per week, Monday to Friday
Permanent Post

Gwent Association of Voluntary Organisations was established in 1927 and is now the longest-standing and largest County Voluntary Council in Wales. We are committed to strengthening the effectiveness of the Voluntary and Community Sector across Blaenau Gwent, Caerphilly, Monmouthshire and Newport.

It is an exciting time of change here at GAVO and we are looking for a motivated HR generalist to join us to roll-out our new HR software system. You will be an effective communicator, qualified to a minimum of CIPD level 5, with current knowledge of employment law and best practice.

This role is key to ensuring that GAVO’s values and standards are met through the continual development and review of our policies and procedures. As advisor to our Line Managers on all HR matters, you will have an understanding of complex employee relations issues and problem-solving skills.

GAVO staff are currently working from home in line with Covid-19 guidelines after which this role is likely to be based in Newport (with flexibility across our other gwent-wide offices).

No CVs accepted. Only shortlisted candidates will be contacted.

Closing Date: Thursday 18th February 2021 at 10am
Interview Date: To Be Confirmed


Mae GAVO yn cefnogi, yn hwyluso ac yn trefnu newid cadarnhaol i lesiant pobl a chymunedau drwy ddulliau cydweithredol

UWCH SWYDDOG ADNODDAU DYNOL

Cyflog Scp 32 - 35 £28,486 - £30,785 y flwyddyn
Gwir Gyflog yn dechrau ar Scp 32 £28,486 y flwyddyn
37 awr yr wythnos (o ddydd Llun i ddydd Gwener)
Swydd Barhaol

Sefydlwyd Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent ym 1927 a dyma’r Cyngor Gwirfoddol Sirol hynaf a mwyaf yng Nghymru erbyn hyn. Rydym wedi ymrwymo i gryfhau pa mor effeithiol yw’r Sector Gwirfoddol a Chymunedol ledled Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy a Chasnewydd.

Mae’n gyfnod cyffrous o newid yma yn GAVO ac rydym yn chwilio am swyddog cyffredinol Adnoddau Dynol llawn cymhelliant i ymuno â ni i gyflwyno ein system Meddalwedd Adnoddau Dynol newydd. Byddwch yn gallu cyfathrebu’n effeithiol, wedi cymhwyso i lefel 5 CIPD o leiaf, a bydd gennych wybodaeth gyfredol am gyfraith cyflogaeth ac arferion gorau.

Mae’r rôl hon yn allweddol i sicrhau bod gwerthoedd a safonau GAVO yn cael eu cyflawni drwy ddatblygu ac adolygu ein polisïau a’n gweithdrefnau yn barhaus. Fel ymgynghorydd i’n Rheolwyr Llinell ar bob mater sy’n ymwneud ag Adnoddau Dynol, byddwch yn deall materion cymhleth sy’n ymwneud â chysylltiadau â gweithwyr a bydd gennych sgiliau datrys problemau.

Ar hyn o bryd mae staff GAVO yn gweithio o gartref yn unol â chanllawiau Covid-19. Ar ôl hynny, mae’r rôl hon yn debygol o gael ei lleoli yng Nghasnewydd (gyda hyblygrwydd i weithio yn ein swyddfeydd eraill ledled Gwent).

Ni dderbynnir CVs. Dim ond yr ymgeiswyr sydd wedi cyrraedd y rhestr fer y byddwn yn cysylltu â nhw.

Dyddiad Cau: Dydd Iau 18fed Chwefror 2021 am 10am
Dyddiad y Cyfweliad: I'w Gadarnhau

More searches like this