Community Projects Officer

Location
Bangor
Salary
£24,527 - £27,022
Posted
13 Jan 2021
Closes
28 Jan 2021
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Swyddog Prosiectau Cymunedol

£24,527 - £27,022 y flwyddyn

Ni yw Adra. Darparwr cartrefi o safon yng ngogledd Cymru. Nid ydym yn sefydliad sy'n aros yn ei unfan. Dros y blynyddoedd i ddod byddwn wedi adeiladu nifer sylweddol o gartrefi y tu allan i'r sir, gyda'r uchelgais i fod yn darparu cannoedd fwy o gartrefi o ansawdd uchel ledled gogledd Cymru. Er ein bod yn uchelgeisiol iawn, rydym yr un mor benderfynol o amddiffyn a datblygu diwylliant a threftadaeth gyfoethog y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.

Bydd y rôl yma yn helpu i wireddu ein gweledigaeth, fel darparwr tai a gwasanaethau o safon, i wneud gwahaniaeth cadarnhaol i’n cwsmeriaid a'n cymunedau. Mae cefnogi ein cwsmeriaid a’n cymunedau yn flaenoriaeth i ni, a byddwn yn gwneud hyn drwy eu hannog, eu cynorthwyo a’u datblygu i ffynnu.

Bydd y rôl yma yn sicrhau ein bod yn cydweithio a phartneriaid i gynnig cyfleon i’n cwsmeriaid er mwyn gwella eu sgiliau, cyflogadwyedd, iechyd a lles. Bydd y rôl hefyd yn edrych i ddatblygu a gwarchod amgylchedd, diogelwch a chynhwysiant ein cymunedau, er mwyn annog ymdeimlad o falchder yn lleol.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Am fwy o wybodaeth, ewch i’n gwefan, www.adra.co.uk

Dyddiad Cau: Hanner Dydd 28 Ionawr 2021

Community Projects Officer

£24,527 - £27,022 per annum

We are Adra. We provide quality homes in north Wales. We’re not an organisation that stands still. Over the coming years we will have built a significant number of homes outside the county, with an ambition to be providing several hundred more high quality homes across north Wales. Although highly ambitious, we are equally determined to protect and develop the rich culture and heritage of the communities we serve.

This role will help us to realise our vision, as a provider of good quality housing and services, to make a positive difference to our customers and communities. Supporting our customers and communities is a priority to us, and we will achieve this by encouraging, assisting and develop them to prosper.

This role will ensure that we work together with partners to offer opportunities to our customers to improve their skills, employability, health and well-being. The role will also be looking at developing and protecting the environment, safety and inclusion of our communities, to encourage a sense of pride.

The ability to speak Welsh is essential for this role.

For more information, please see our website, www.adra.co.uk

Closing date: Midday 28 January 2021
 

More searches like this