Housing Lettings Officer

Location
Bangor
Salary
£24,527 - £27,022
Posted
13 Jan 2021
Closes
28 Jan 2021
Contract Type
Temporary
Hours
Full Time

Swyddog Gosod Tai

£24,527 - £27,022 y flwyddyn, Dros dro hyd at 12 mis dros gyfnod mamolaeth

Ni yw Adra. Darparwr cartrefi o safon yng ngogledd Cymru. Nid ydym yn sefydliad sy'n aros yn ei unfan. Dros y blynyddoedd i ddod byddwn wedi adeiladu nifer sylweddol o gartrefi y tu allan i'r sir, gyda'r uchelgais i fod yn darparu cannoedd fwy o gartrefi o ansawdd uchel ledled gogledd Cymru. Er ein bod yn uchelgeisiol iawn, rydym yr un mor benderfynol o amddiffyn a datblygu diwylliant a threftadaeth gyfoethog y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.

Byddwch yn sicrhau bod tai gwag yn cael eu hail osod cyn gynted ag sy'n bosib ac mewn ffordd effeithiol a hynny i’r safon gywir ac yn cyfrannu tuag at safonau a thargedau perfformiad mewn perthynas â rheoli tai gwag a gosod.Byddwch hefyd yn gwneud ymchwil, diweddaru eich hun gyda datblygiadau a dod yn arbennigwr mewn materion sy'n effeithio rheoli Gwasanaeth Tai a chyfraith, gan roi sylw arbennig i Osod.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Am fwy o wybodaeth, ewch i’n gwefan, www.adra.co.uk

Dyddiad Cau: Hanner Dydd 28 Ionawr 2021

Housing Lettings Officer

£24,527 - £27,022 per annum, Temporary up to 12 months maternity cover

We are Adra. We provide quality homes in north Wales. We’re not an organisation that stands still. Over the coming years we will have built a significant number of homes outside the county, with an ambition to be providing several hundred more high quality homes across north Wales. Although highly ambitious, we are equally determined to protect and develop the rich culture and heritage of the communities we serve.

You will ensure that empty homes are re-let as quickly and effectively as possible to the correct standard as well as contributing to the overall performance standards and targets in relation to empty homes management and lettings. You’ll also undertake research and keep up to date with developments that impact housing service management and law, with particular reference to allocations. 

The ability to speak Welsh is essential for this role.

For more information, please see our website, www.adra.co.uk

Closing date: Midday 28 January 2021
 

More searches like this