Mobile Census Officers

Location
Various across Wales
Salary
£11.22 - £14.61
Posted
12 Jan 2021
Closes
09 Feb 2021
Sectors
Public Sector
Contract Type
Temporary

Mobile Census Officers 

15 to 37 hours a week 
Contract: 16 March 2021 to 13 May 2021 plus holiday

Salary dependent on location
Band 1 - £14.61
Band 2 - £12.64
Band 3 - £11.22

Flexible working hours within these times:
Monday to Saturday: 9am – 8pm; Sundays and bank holidays: 10am – 4pm

60% of your hours must be between:
Monday to Friday: 4pm – 8pm; Saturday: 9am – 8 pm; Sunday: 10am – 4pm 

People motivators make the census

The census is a survey of the entire population of England and Wales that happens every 10 years. It’s run by the Office for National Statistics (ONS) and gives us a picture of all the people and households in England and Wales. 

The information we collect is used to make decisions that affect everyone – things like how many schools, surgeries and hospitals we need. 

To make the census a success, we need a team of active, outgoing officers who can encourage people to complete the Census 2021 online questionnaire. 

Our mobile team of census officers move into different areas across England and Wales depending on where support is most needed.

The role

Are you an energetic team player who is willing to travel? Given the unique nature of the census, we need mobile officers who are willing to work anywhere across England or Wales at short notice.

In this important, temporary role, you will be given a daily workload of household addresses that are yet to complete a census questionnaire. You will visit the addresses and help householders in completing their questionnaire – either yourself or by referring them to available support. This will usually take place on the doorstep, but you might occasionally support your colleagues at community completion events, too. 

Although you will work independently, you will be part of a team, with support from a team leader who will help you settle into your role. 

About you

We are looking for self-starters who can use smartphones and apps, maintain accurate, timely records, and keep the public’s data safe. You will need plenty of stamina, because you will be travelling at short notice, knocking on doors, and meeting people from all walks of life. 

Some residents will have objections to filling in the questionnaire, and you will need to be encouraging, engaging and confident to help them overcome these barriers. 

You will need space at home you can use as an office and be able to travel throughout England and Wales with no less than 24 hours’ notice. You must be prepared to stay overnight or longer as required. We will assist you in arranging accommodation where necessary and cover your expenses.
 
You will also need to be able to travel to, and around, your assigned areas, so you will need a current full UK driving licence and use of a motor vehicle (insured for business use). We will pay you a mileage allowance for this.

For roles in Wales, knowledge of Welsh would be an advantage.

To be considered for the role, you must be available from 16 March 2020 to 29 April 2021 inclusive.

People make the census. If you are looking for valuable, temporary work and are interested in making Census 2021 a success for everyone, apply for a mobile census officer role.

We can only employ you if you are eligible to work for the Civil Service. Find out more about the Civil Service nationality rules.

COVID-19

Your health, and that of our field staff, is very important to us. We will be following the government’s safety guidelines about the coronavirus (COVID-19). Appropriate PPE (Personal Protective Equipment) will be provided to all staff. Social distancing will be maintained throughout the operation.  

Swyddogion symudol y cyfrifiad 

Rhwng 15 a 37 awr yr wythnos 
Contract: Rhwng 16 Mawrth 2021 a 13 Mai 2021 + gwyliau

Cyflog yn ddibynnol ar leoliad
Band 1 – £14.61
Band 2 – £12.64
Band 3 – £11.22

Oriau gwaith hyblyg yn ystod yr amseroedd canlynol:
O ddydd Llun i ddydd Sadwrn: 9am – 8pm; Dydd Sul a gwyliau banc: 10am – 4pm

Rhaid i chi gyflawni 60% o'ch oriau gwaith yn ystod yr amseroedd canlynol:
O ddydd Llun i ddydd Gwener: 4pm – 8pm; Dydd Sadwrn: 9am – 8pm; Dydd Sul: 10am – 4pm 

Ysgogwyr pobl sy'n gwneud y cyfrifiad

Arolwg o boblogaeth gyfan Cymru a Lloegr yw'r cyfrifiad, sy'n digwydd bob 10 mlynedd. Caiff ei gynnal gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) ac mae'n rhoi darlun i ni o'r holl bobl a chartrefi yng Nghymru a Lloegr. 

Caiff y wybodaeth rydym yn ei chasglu ei defnyddio i wneud penderfyniadau sy'n effeithio ar bawb – pethau fel faint o ysgolion, meddygfeydd ac ysbytai sydd eu hangen arnom. 

Er mwyn gwneud y cyfrifiad yn llwyddiant, mae angen tîm o swyddogion gweithredol a hyderus arnom a all annog pobl i lenwi holiadur ar-lein Cyfrifiad 2021. 

Bydd ein tîm symudol o swyddogion y cyfrifiad yn symud i wahanol ardaloedd ledled Cymru a Lloegr yn dibynnu ar ble mae angen cefnogaeth fwyaf.

Y rôl

Ydych chi'n unigolyn egnïol sy'n gweithio'n dda fel aelod o dîm ac yn barod i deithio? O ystyried natur unigryw y cyfrifiad, mae angen swyddogion symudol arnom sy'n barod i weithio yn unrhyw le ledled Cymru neu Loegr ar fyr rybudd.

Yn y rôl dros dro, bwysig hon, byddwch yn cael llwyth gwaith dyddiol o gyfeiriadau sydd heb gwblhau'r cyfrifiad eto. Byddwch yn ymweld â'r cyfeiriadau ac yn helpu deiliaid cartrefi i lenwi eu holiadur – naill ai eich hun neu drwy eu cyfeirio at y cymorth sydd ar gael. Bydd hyn fel arfer yn digwydd ar garreg eu drws, ond efallai y byddwch yn cefnogi eich cydweithwyr mewn digwyddiadau cwblhau'r cyfrifiad yn y gymuned o bryd i'w gilydd hefyd. 

Er y byddwch yn gweithio'n annibynnol, byddwch yn rhan o dîm, gydag chymorth gan arweinydd tîm a fydd yn eich helpu i ymgyfarwyddo â'ch rôl. 

Amdanoch chi

Rydym yn chwilio am bobl hunangymhellol sy'n gallu defnyddio ffonau clyfar ac apiau, cadw cofnodion cywir ac amserol, yn ogystal â chadw data'r cyhoedd yn ddiogel. Bydd angen digon o stamina arnoch, gan y byddwch yn teithio ar fyr rybudd, yn curo ar ddrysau ac yn cwrdd â phobl o bob cefndir. 

Bydd rhai pobl yn gwrthwynebu llenwi'r holiadur, a bydd angen i chi fod yn hyderus, gan eu hannog ac ymgysylltu â nhw i'w helpu i oresgyn y rhwystrau hyn. 

Bydd angen lle arnoch gartref y gallwch ei ddefnyddio fel swyddfa a bydd angen i chi allu teithio ledled Cymru a Lloegr gydag o leiaf 24 awr o rybudd. Rhaid i chi fod yn barod i aros dros nos neu am gyfnodau hwy yn ôl y gofyn. Byddwn yn eich helpu chi i drefnu llety lle y bo angen, ac yn talu eich treuliau.
 
Bydd hefyd angen i chi allu teithio i'ch ardaloedd penodol ac o'u hamgylch, felly bydd angen i chi feddu ar drwydded yrru lawn gyfredol y Deyrnas Unedig a bod â cherbyd modur i'w ddefnyddio (wedi'i yswirio at ddefnydd busnes). Byddwn yn talu lwfans milltiroedd ar gyfer hyn. 

Ar gyfer rolau yng Nghymru, byddai sgiliau Cymraeg yn fanteisiol.

Er mwyn cael eich ystyried ar gyfer y rôl, rhaid i chi fod ar gael rhwng 16 Mawrth 2021 a 29 Ebrill 2021 yn gynhwysol.

Pobl sy'n gwneud y cyfrifiad. Os ydych chi'n chwilio am waith gwerthfawr, dros dro ac os oes diddordeb gennych mewn gwneud Cyfrifiad 2021 yn llwyddiant i bawb, gwnewch gais am rôl swyddog symudol y cyfrifiad.

Gallwn ond eich cyflogi os ydych yn gymwys i weithio i'r Gwasanaeth Sifil. Dysgwch fwy am reolau cenedligrwydd y Gwasanaeth Sifil.

COVID-19

Mae eich iechyd chi, ynghyd ag iechyd ein staff maes, yn hollbwysig i ni. Byddwn yn dilyn canllawiau diogelwch y llywodraeth ar y coronafeirws (COVID-19). Bydd cyfarpar diogelu personol priodol yn cael ei ddarparu i'r holl staff. Bydd pawb yn cadw pellter cymdeithasol drwy gydol gweithrediad y cyfrifiad.  
 

More searches like this