Recruitment and Support Officer / Swyddog Recriwtio a Chymorth

Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
£30,600 per annum (starting salary) plus benefits / £30,600 y flwyddyn (cyflog cychwynnol) gyda budd
Posted
17 Dec 2020
Closes
14 Jan 2021
Ref
CGA 48/ EWC 48
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

The Education Workforce Council (EWC) is the statutory, self-regulating professional body for members of the education workforce in Wales. 

The Recruitment and Support Officer will play a lead operational role in the implementation of the new Educators Wales recruitment, advocacy and support service.  They will build and maintain a network of stakeholders, deliver bespoke sourcing activities and represent the Educators Wales brand at key organisational events.  Working as a member of the promotion of careers team, the Recruitment and Support Officer will support the development and facilitation of targeted recruitment campaigns across all seven registrant groups, and stakeholder engagement plans for priority recruitment areas.  They will provide a professional enquiry service and develop content for and support the maintenance of the Educators Wales website and social media channels.

The successful candidate will be a fluent Welsh speaker and have the ability to work through the medium of Welsh and English. They will have excellent communication skills, including presentation skills, with the ability to write concisely and persuasively and present complex information to a wide range of audiences.  They will also have strong organisational, analytical and IT skills. 

Employee benefits include access to the Civil Service Pension Scheme, flexi-time and 31 days annual leave (excluding 10 bank holidays and privilege days).

The closing date for applications is 10 January 2021.

For further information contact jobs@ewc.wales, or to download an application pack visit: https://www.ewc.wales/recruitment

 

Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) yw’r corff proffesiynol statudol, hunanreoleiddiol ar gyfer aelodau’r gweithlu addysg yng Nghymru.

Bydd y Swyddog Recriwtio a Chymorth yn chwarae rôl weithredol arweiniol wrth roi’r gwasanaeth recriwtio, eiriolaeth a chymorth newydd, Addysgwyr Cymru, ar waith. Bydd yr unigolyn yn sefydlu ac yn cynnal rhwydwaith o randdeiliaid, yn darparu gweithgareddau cyrchu wedi’u teilwra ac yn cynrychioli brand Addysgwyr Cymru mewn digwyddiadau sefydliadol allweddol. Gan weithio fel aelod o’r tîm hyrwyddo gyrfaoedd, bydd y Swyddog Recriwtio a Chymorth yn cefnogi’r gwaith o ddatblygu a hwyluso ymgyrchoedd recriwtio wedi’u targedu ar draws pob un o’r saith grŵp cofrestreion, a chynlluniau ymgysylltu â rhanddeiliaid ar gyfer meysydd recriwtio blaenoriaeth. Bydd yn darparu gwasanaeth ymholiadau proffesiynol ac yn darparu cynnwys a chymorth ar gyfer gwefan Addysgwyr Cymru a sianeli cyfryngau cymdeithasol.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn siaradwr Cymraeg rhugl ac yn meddu ar y gallu i weithio drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg. Bydd yn meddu ar sgiliau cyfathrebu rhagorol, gan gynnwys sgiliau cyflwyno, a’r gallu i ysgrifennu’n gryno ac yn ddarbwyllol a chyflwyno gwybodaeth gymhleth i ystod eang o gynulleidfaoedd. Bydd hefyd yn meddu ar sgiliau trefnu, dadansoddi a TG cadarn.

Mae buddion cyflogeion yn cynnwys mynediad i Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil, oriau hyblyg a 31 diwrnod o wyliau blynyddol (yn ogystal â 10 gŵyl banc a diwrnodau braint).

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais yw 10 Ionawr 2021.  

E-bostiwch swyddi@cga.cymru i gael rhagor o wybodaeth, neu i gael pecyn cais, ewch i: https://www.ewc.wales/recriwtio