Board of Directors

Location
Wales
Salary
Unpaid
Posted
03 Dec 2020
Closes
31 Jan 2021
Ref
226035338
Contract Type
Contract
Hours
Part Time

BWRDD CYFARWYDDWYR  //  BOARD OF DIRECTORS

This advertisement is for five seats on the Coleg Cymraeg Cenedlaethol’s Board of Directors. Details of this opportunity in English follow below.

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn gwahodd ceisiadau am bum sedd wag ar ein Bwrdd Cyfarwyddwyr.

Mae hwn yn gyfle cyffrous i unigolion sydd yn awyddus i ddefnyddio’u sgiliau a phrofiadau i ymuno â thîm sy’n arwain corff cynllunio cenedlaethol uchelgeisiol sydd â’r Gymraeg wrth wraidd ei bwrpas a’i weledigaeth. Y Coleg sy’n arwain datblygiad addysg a hyfforddiant cyfrwng Cymraeg a dwyieithog yn y sector ôl-orfodol yng Nghymru.

Fel Cyfarwyddwr, byddwch yn cymryd rhan mewn penderfyniadau allweddol ar strategaeth a pholisi’r Coleg, ac yn sicrhau bod y Bwrdd yn cyflawni ei gyfrifoldebau ac yn cynnal safonau uchaf llywodraethu corfforaethol.

Rydym yn chwilio yn benodol am unigolion sydd â phrofiad o ddarparu neu reoli o fewn addysg uwch, profiad o’r sector prentisiaethau, neu addysg bellach, arbenigedd ariannol, profiad o’r sector preifat neu o redeg cwmni. Rydym am sicrhau bod gennym Fwrdd sydd yn adlewyrchu poblogaeth Cymru ac felly’n edrych yn benodol i gynyddu cynrychiolaeth menywod a phobl ddu ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig (DALlE).

Bydd y penodiadau am gyfnod o bedair blynedd. Disgwylir ymrwymiad o tua diwrnod y mis ar gyfartaledd.

Dyddiad Cau: 31 Ionawr 2021

Ceir manylion llawn a ffurflen gais ar wefan y Coleg, www.colegcymraeg.ac.uk/swyddi.

>>>>>>>>>>>>>>>    <<<<<<<<<<<<<<<

Applications are invited for five places on the Coleg Cymraeg Cenedlaethol’s Board of Directors.

This is an exciting opportunity for individuals who are keen to use their skills and experiences to join a team that leads an ambitious national planning body for which the Welsh language is at the heart of its purpose and vision. The Coleg leads the development of Welsh-medium and bilingual education and training in the post-compulsory sector in Wales.

As a Director, you will play a part in making key decisions on the Coleg’s strategy and policies, and you will ensure that the Board fulfils its responsibilities and maintains the highest standards of corporate governance.

We are looking specifically for individuals who have experience of management or delivery in higher education, experience of the apprenticeship sector, or of further education, financial and budgetary expertise, experience in the private sector or of running a company. We want to ensure that we have a Board that reflects the population of Wales, so we are looking specifically to increase the representation of women and Black, Asian and minority ethnic (BAME) people.

The appointments will be for four years. Usually the commitment will require the equivalent of one day a month of your time.

Closing date: 31 January 2021

Full details of the role and the application form can be found on the Coleg’s website, www.colegcymraeg.ac.uk/jobs.