TRAC Engagement Youth Worker x 2  

Location
Ruthin, Denbighshire (Sir Ddinbych)
Salary
Grade JNC 13-16 - £24,153 - £26,718
Posted
07 Mar 2019
Closes
21 Mar 2019
Sectors
Public Sector
Contract Type
Contract
Hours
Full Time

TRAC Engagement Youth Worker x 2  

Job reference:  FACW00056W3VRE

Location: Ruthin

Salary: Grade JNC 13-16 - £24,153 - £26,718

Hours: 37 hours per week

Fixed Term until 31.07.2021

External vacancy

ESF funding will provide resources for the innovative TRAC project. This is a multi-agency project and the Youth service will provide line management to 3 Engagement Youth Workers and the Youth Engagement Coordinator.

The TRAC project targets those young people in schools and pupil referral units across Denbighshire who are displaying aspects of disengagement from their schooling.

If you are interested in this vacancy, please apply on-line via the website, by clicking apply.

Candidates must complete our application form to be considered. We regret that we are unable to reply to all applications. If you have not received a reply within three weeks of the closing date, you must assume that you have not been short listed for interview.

Closing Date:  21st March 2019

Interview Date:  1st April 2019  

Denbighshire County Council is committed to Equal Opportunities and its Welsh Language Standards. We welcome applications in the Welsh Language and application forms received in the Welsh Language will not be treated less favourably than an application form submitted in English.

 

Gweithiwr Ieuenctid Ymgysylltu TRAC x 2

Cyfeirnod y swydd: FACW00056W3VRE

Lleoliad: Rhuthun

Cyflog: Gradd JNC 13-16 - £24,153 - £26,718

Oriau: 37 awr yr wythnos

Cyfnod Penodol tan 31.07.2021

Swydd Allanol

Mae cyllid ESF yn darparu adnoddau ar gyfer  prosiect TRAC arloesol. Prosiect aml-asiantaeth yw hon a bydd y gwasanaeth Ieuenctid yn darparu rheolaeth ar gyfer 3 Gweithiwr Ieuenctid Ymgysyllt a Cydlynydd Ymgysylltu Ieuenctid.

Mae'r prosiect TRAC yn targedu'r bobl ifanc hynny mewn ysgolion ac unedau cyfeirio disgyblion ar draws Sir Ddinbych sy'n arddangos agweddau o ymddieithrio o'u hysgol.

Os oes gennych ddiddordeb yn y swydd wag hon, gwnewch gais ar-lein trwy ein gwefan www.sirddinbych.gov.uk Am ddulliau eraill o wneud cais, cysylltwch â’r Adran Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 01824 706100.

Rhaid i ymgeiswyr gwblhau ein ffurflen gais i gael ei ystyried. Mae’n ddrwg gennym nad ydym yn gallu ateb pob cais. Os nad ydych wedi derbyn ateb o fewn tair wythnos i’r dyddiad cau, dylech gymryd yn ganiataol nad ydych wedi cyrraedd y rhestr fer am gyfweliad.

Dyddiad Cau: 21ain Mawrth 2019

Dyddiad Cyfweliad: 1af Ebrill 2019

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn ymroddedig i Gyfle Cyfartal a’i Safonau Iaith Gymraeg.  Rydym yn croesawu ceisiadau yn y Gymraeg.  Sylwch na fydd unrhyw ffurflenni cais a dderbynnir yn y Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na ffurflenni cais a gyflwynwyd yn Saesneg.

More searches like this