Lecturer in Uniformed Services BLUL54323

Location
Deeside, Flintshire (Sir y Fflint)
Salary
£22,601 - £38,246 per annum, pro-rata based on a salary assessment and relevant experience 
Posted
15 Sep 2017
Closes
13 Oct 2017
Ref
BLUL54323
Contract Type
Contract
Hours
Part Time

 Casual Hourly Paid

Our client is one of the UK’s largest colleges employing more than 1450 staff in over five campuses, all conveniently located in North East Wales, offering easy accessibility from within North Wales, Shropshire, Wirral, Merseyside and Cheshire.

They are now looking to appoint a Lecturer to replenish the bank of Hourly Paid Lecturing staff for their Uniformed Services curriculum areas SD024/25.

Within the role, you will be responsible for performing scheduled teaching, preparing learning materials, marking students work, liaising with awarding bodies and exam invigilation as required. In your role as lecturer, you will also be providing invaluable educational support and guidance for students and liaise with parents as necessary. You must complete and produce agreed documentation such as attendance reports, schemes of work, course review, course analysis documentation and student reports.

The successful candidate will hold a Level 4 qualification in Uniformed Services and possess or be working towards a teaching qualification such as Cert Ed, PGCE or C&G 7407. You will be able to demonstrate an understanding of current developments within your own specialist area and ways of keeping up to date with such developments, and should have knowledge of the broad range of learning needs and how to support these within a learning environment.

In addition, it is essential that you are proficient in MS Office, particularly PowerPoint, and are able to navigate the Internet and Intranets. With excellent communication and interpersonal skills, you will be a strong team player and will display energy and enthusiasm in the learning environment.

Candidates with a Masters level relevant qualification would be advantageous as this would allow you to deliver the future HE curriculum offer.

The ability to speak fluent Welsh is highly desirable to support the development of a bilingual curriculum and to develop incidental Welsh speaking skills amongst our students.

A DBS Disclosure will be requested from the successful applicant being offered the position and you will be required to register with the Education Workforce Council.

Closing Date: 29/09/2017

This is a Blue Octopus Recruitment Ltd vacancy who are operating as an employment agency. Once you have clicked to apply for this vacancy, we will then send you more information on the role including a copy of the application form via email.

Darlithydd yn y Gwasanaethau Cyhoeddus mewn Lifrai
Glannau Dyfrdwy ac Iâl, Wrecsam
£22,601 - £38,246 y flwyddyn, pro-rata, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol
Swydd Achlysurol a gaiff ei thalu fesul awr

Ein cleient yw un o golegau mwyaf Prydain ac mae’n cyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle, gyda phob un ohonynt mewn lleoliad cyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac yn hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Sir Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Sir Gaer.

Rydym yn dymuno penodi darlithydd i ailgyflenwi ein rhestr o staff darlithio sy’n cael eu talu fesul awr ar gyfer ein meysydd cwricwlwm Gwasanaethau mewn Lifrai SD024/25.

Yn y swydd hon, byddwch yn addysgu yn ôl yr amserlen, paratoi deunyddiau dysgu, marcio gwaith myfyrwyr a chysylltu â chyrff dyfarnu cymwysterau a goruchwylio arholiadau yn ôl y galw.

Fel darlithydd, byddwch hefyd yn rhoi cymorth ac arweiniad addysgol gwerthfawr i’r myfyrwyr ac yn cysylltu â’r rhieni yn ôl y gofyn. Bydd rhaid i chi gwblhau a chynhyrchu dogfennau fel cofrestri, cynlluniau gwaith, cofnodion gwaith, adolygiadau cyrsiau, dogfennau dadansoddi cyrsiau ac adroddiadau myfyrwyr.

Bydd gennych gymhwyster Lefel 4 yn y Gwasanaethau mewn Lifrai. Bydd gennych hefyd gymhwyster addysgu fel Tystysgrif Addysg, TAR neu City & Guilds 7407, neu’ch bod yn gweithio tuag at eu hennill. Byddwch yn gallu dangos eich bod yn deall y datblygiadau cyfredol yn eich maes arbenigol chi eich hun a sut i ddiweddaru eich gwybodaeth amdanynt. Dylech wybod am yr ystod eang o anghenion dysgu a sut i gynorthwyo gyda’r anghenion hynny yn yr amgylchedd dysgu.

Mae hefyd yn ofynnol eich bod yn gallu defnyddio rhaglenni MS Office a PowerPoint yn benodol, ac a’ch bod yn gallu defnyddio’r rhyngrwyd a mewnrwydi. Bydd gennych sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol a byddwch yn aelod cadarn o dîm ac yn gallu dangos egni a brwdfrydedd yn yr amgylchedd dysgu.

Byddai’n fanteisiol petai gennych gymhwyster lefel Meistr perthnasol oherwydd byddai hynny’n eich galluogi i gyflwyno'r cynnig cwricwlwm Addysg Uwch yn y dyfodol.

Byddai’n dra dymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl, i gynorthwyo gyda llunio cwricwlwm dwyieithog ac i feithrin sgiliau siarad Cymraeg o ganlyniad i hynny ymhlith ein myfyrwyr.

Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd a bydd yn ofynnol i chi gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg.

Dyddiad Cau: 29/09/2017

Mae hon yn swydd wag Blue Octopus Recruitment Ltd., sy'n gweithredu fel asiantaeth gyflogi. Unwaith y byddwch wedi clicio i wneud cais am y swydd hon, byddwn yn anfon e-bost atoch chi gyda rhagor o wybodaeth am y swydd a chopi o'r ffurflen gais. 

Apply for Lecturer in Uniformed Services BLUL54323

Already uploaded your CV? Sign in to apply instantly

Apply

Upload from your computer

Or import from cloud storage

Your CV must be a .doc, .pdf, .docx, .rtf, and no bigger than 1MB


4000 characters left


By applying for a job listed on Fish4.co.uk you agree to our terms and conditions and privacy policy. You should never be required to provide bank account details. If you are, please email us.