Casework Support Officer / Swyddog Cefnogi Gwaith Achos

Location
Cardiff (Caerdydd)
Salary
£23,400 per annum (stating salary) / £23,400 y flwyddyn (cyflog cychwynnol)
Posted
08 Sep 2017
Closes
29 Sep 2017
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

The Education Workforce Council (EWC) is the statutory, self-regulating professional body for members of the education workforce in Wales. 

Working as part of the EWC’s Fitness to Practise Department, the Casework Support Officer will mainly be responsible for convening meetings and hearings in order to support the administration of cases involving alleged unacceptable professional conduct, serious professional incompetence, conviction of a relevant offence, suitability for registration assessments and Induction Appeals. He or she will also be required to undertake some casework in these areas.

The successful candidate will have experience of organising meetings and arranging venue, travel and accommodation as well as experience of acting as a clerk at formal meetings/hearings. In addition, in this busy and varied role, the successful candidate will have excellent written and oral communication skills, an eye for detail and be able to work on their own initiative.

The post-holder will be required to attend Committee meetings and hearings throughout Wales and travel to North Wales will be required on average of 1 to 2 times per month, which will involve an overnight stay.

Employee benefits include access to the Civil Service Pension Scheme, flexi-time and 31 days annual leave (excluding 10 bank holidays and privilege days).

The closing date for applications is Friday 29 September 2017. 

For further information contact jobs@ewc.wales, or to download an application pack visit: https://www.ewc.wales/site/index.php/en/about/working-for-the-council

Cyngor y Gweithlu Addysg yw’r corff proffesiynol statudol, hunanreoleiddiol ar gyfer aelodau’r gweithlu addysg yng Nghymru.

Gan weithio fel rhan o Adran Priodoldeb i Ymarfer CGA, bydd y Swyddog Cefnogi Gwaith Achos yn gyfrifol yn bennaf am gynnal cyfarfodydd a gwrandawiadau er mwyn cefnogi gweinyddu achosion yn ymwneud ag ymddygiad proffesiynol annerbyniol honedig, anghymhwysedd proffesiynol difrifol, collfarn o drosedd berthnasol, addasrwydd ar gyfer asesiadau cofrestru ac Apeliadau Sefydlu. Bydd gofyn iddo ef neu hi ymgymryd â rhywfaint o waith achos yn y meysydd hyn hefyd.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad o drefnu cyfarfodydd a threfnu lleoliad, teithio a llety yn ogystal â phrofiad o weithredu fel clerc mewn cyfarfodydd / gwrandawiadau ffurfiol. Yn ogystal, yn y rôl brysur ac amrywiol hon, bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar ardderchog, llygad manwl a'r gallu i weithio ar eu pen eu hunain.

Bydd gofyn i ddeilydd y swydd fynychu cyfarfodydd a gwrandawiadau Pwyllgor ledled Cymru a bydd angen teithio i Ogledd Cymru ar gyfartaledd o 1 i 2 gwaith y mis, a fydd yn golygu aros dros nos.

Mae buddion cyflogwyr yn cynnwys mynediad i Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil, oriau hyblyg a 31 diwrnod o wyliau blynyddol (sydd ddim yn cynnwys 10 gŵyl banc a diwrnodau braint).

E-bostiwch swyddi@cga.cymru i gael rhagor o wybodaeth, neu i gael pecyn cais, ewch i https://www.ewc.wales/site/index.php/cy/amdanom-ni/gweithio-i-r-cyngor