Lecturer in Hospitality and Catering BLUL50449

Location
Deeside & Wrexham
Salary
£22,601 - £38,246 per annum, pro rata based on a salary assessment and relevant experience
Posted
19 Jun 2017
Closes
30 Jun 2017
Contract Type
Contract

Casual, hourly paid

Our client is one of the UK’s largest colleges employing more than 1450 staff in over five campuses, all conveniently located in North East Wales, offering easy accessibility from within North Wales, Shropshire, Wirral, Merseyside and Cheshire.

The Lecturer in Hospitality and Catering will join their Deeside and Yale campus on a casual, hourly paid basis and carry out scheduled teaching and exam invigilation, prepare learning materials, mark students’ work and liaise with awarding bodies as required.

You will act as a personal tutor and provide educational guidance, support and counselling for students and liaise with tutors from other areas of the college to plan resources, develop the curriculum and monitor student progress.

You will need to complete and produce documentation such as registers, schemes of work, records of work, course review, course analysis documentation and student reports. You will assist with marketing, planning, assessment and evaluation of course provision and be involved in the recruitment and interviewing of students when required.

You will be qualified to Degree Level (or equivalent Level 4 qualification) in Hospitality and Catering

 and hold a teaching qualification such as Cert Ed, PGCE or City & Guilds 7407. With an awareness of the importance of quality standards within teaching, you will have knowledge of a broad range of learning needs and how to support these needs within a learning environment and demonstrate and understanding of current developments within your own specialist area.

Identifying, interpreting and applying specific knowledge to practice, you will have excellent communication and interpersonal skills and recognise and make students aware of their strengths and development needs. Creative, innovative and imaginative, you should be self-confident and display energy and enthusiasm within the learning environment.

The ability to speak fluent Welsh is highly desirable.

A DBS Disclosure will be requested from the successful applicant being offered the position and you will also be required to register with the Education Workforce Council.

Closing Date: 30/06/2017

This is a Blue Octopus Recruitment Ltd vacancy who are operating as an employment agency. Once you have clicked to apply for this vacancy, we will then send you more information on the role including a copy of the application form via email.

Darlithydd Lletygarwch ac Arlwyo

Glannau Dyfrdwy ac Iâl

Cyflog £22,601 - £38,246 y flwyddyn, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Swydd achlysurol, a delir fesul awr

Ein cleient yw un o golegau mwyaf Prydain ac mae’n cyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle, gyda phob un ohonynt mewn lleoliad cyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac yn hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Sir Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Sir Gaer.

Bydd y Darlithydd Lletygarwch ac Arlwyo yn ymuno â’n safleoedd Glannau Dyfrdwy ac Iâl ar sail achlysurol, a delir fesul awr. Byddwch yn addysgu yn ôl yr amserlen, goruchwylio arholiadau, paratoi deunyddiau dysgu, marcio gwaith myfyrwyr a chysylltu â chyrff dyfarnu cymwysterau yn ôl y galw.

Byddwch yn gweithredu fel tiwtor personol ac yn rhoi arweiniad, cymorth i fyfyrwyr a’u cwnsela. Byddwch yn cysylltu â thiwtoriaid meysydd eraill y coleg i gynllunio adnoddau, datblygu’r cwricwlwm ac i fonitro cynnydd myfyrwyr.

Bydd gofyn i chi gwblhau a chynhyrchu dogfennau fel cofrestri, cynlluniau gwaith, cofnodion gwaith, adolygiadau cyrsiau, dogfennau dadansoddi cyrsiau ac adroddiadau myfyrwyr.  Byddwch yn cynorthwyo gyda marchnata, cynllunio, asesu a gwerthuso darpariaeth y cyrsiau hefyd a chymryd rhan mewn recriwtio a chyfweld myfyrwyr fel y bydd angen.

Bydd gennych radd (neu gymhwyster cyfatebol cyfwerth â Lefel 4) mewn Lletygarwch ac Arlwyo yn ogystal â chymhwyster dysgu fel Tystysgrif Addysg, TAR neu City & Guilds 7407.  Gan wybod am bwysigrwydd safonau ansawdd mewn addysgu, yn ogystal â’r ystod eang o anghenion dysgu a sut i gynorthwyo gyda’r anghenion hynny yn yr amgylchedd dysgu, byddwch hefyd yn gallu dangos eich bod yn deall y datblygiadau cyfredol yn eich maes arbenigol chi eich hun.

Gan nodi, dehongli a chymhwyso gwybodaeth benodol i’w harfer, bydd gennych sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol a byddwch yn gallu adnabod cryfderau ac anghenion datblygu’r myfyrwyr a’u gwneud yn ymwybodol ohonynt. Yn greadigol, yn arloesol ac yn llawn dychymyg, dylech fod yn hunan hyderus ac yn gallu dangos egni a brwdfrydedd yn yr amgylchfyd dysgu.

Byddai gallu siarad Cymraeg yn rhugl yn dra dymunol.

Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd ac yn gofyn i chi gofrestru â’r Cyngor Gweithlu Addysg.

Dyddiad Cau: 30/06/2017

Mae hon yn swydd wag Blue Octopus Recruitment Ltd., sy'n gweithredu fel asiantaeth gyflogi. Unwaith y byddwch wedi clicio i wneud cais am y swydd hon, byddwn yn anfon e-bost atoch chi gyda rhagor o wybodaeth am y swydd a chopi o'r ffurflen gais.