Clerc

Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
Ystod cyflog £45,513 i £59,729, yn codi i £46,082 i £60,476
Posted
03 Mar 2017
Closes
31 Mar 2017
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Cynulliad Cenedlaethol Cymru

 

Teitl y Swydd: Clerc

Band cyflog: Band Gweithredol 2 (G7)

Ystod cyflog: £45,513 i £59,729, yn codi i £46,082 i £60,476 o 1 Ebrill 2017. Er gwybodaeth, byddwn fel arfer yn recriwtio ar waelod yr ystod cyflog.

Lleoliad: Tŷ Hywel, Bae Caerdydd

 

Mae cyfle cyffrous wedi codi gyda Chyfarwyddiaeth Busnes Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Byddwch yn ymuno â'r Cynulliad fel Clerc, ac yn cymryd swydd Clerc y Bwrdd Taliadau. Byddwch yn cefnogi Bwrdd Taliadau'r Cynulliad, gan weithio'n uniongyrchol gyda'r Cadeirydd ac Aelodau'r Bwrdd. Y Bwrdd Taliadau yw'r corff annibynnol sy'n gyfrifol am bennu cyflogau, pensiynau a lwfansau Aelodau'r Cynulliad a'u staff. Mae hon yn rôl arweinyddiaeth uchel ei phroffil yn y sefydliad. Bydd deiliad y swydd yn gweithio gyda Phennaeth y Gwasanaeth i ddarparu cyngor strategol a chymorth ysgrifenyddol i'r Bwrdd.

Bydd angen i chi reoli amrywiaeth eang o faterion sensitif y mae'n rhaid i'r Bwrdd fynd i'r afael â nhw, yn sgil amgylchiadau personol yr Aelodau ac yn sgil materion strategol, fel y rhai sy'n ymwneud â newid cyfansoddiadol a'r cynnydd posibl ym maint y Cynulliad. Byddwch yn cael cipolwg gwych ar rôl Aelod Cynulliad a'r cymorth sydd ei angen arnynt i wneud eu gwaith yng Nghaerdydd ac yn eu hetholaeth neu ranbarth. Gan ei fod yn Fwrdd sy'n gwneud penderfyniadau, byddwch yn gallu ymdrin â gwybodaeth sensitif a chymhleth a defnyddio barn ragorol i weithio'n agos gyda Chadeirydd ac Aelodau'r Bwrdd i helpu i wneud penderfyniadau cadarn.

I'n helpu ni i ymateb yn gyflym i flaenoriaethau gwleidyddol a chorfforaethol sy'n newid, efallai y gofynnir i chi ymgymryd â rôl clercio ar yr un raddfa yn y Cynulliad, neu efallai y cynigir rôl o'r fath i chi. Mae hyn oherwydd ein bod yn cadw rhestrau o ymgeiswyr wrth gefn am 12 mis (er enghraifft gyda Gwasanaeth y Pwyllgorau Polisi a Deddfwriaeth neu Wasanaethau'r Siambr a Phwyllgorau).

 

Mae'r rôl yn gofyn am sgiliau dadansoddi a chyfathrebu rhagorol, a'r gallu i gydlynu'r cymorth sydd ei angen ar y Bwrdd neu'r Pwyllgor a chynnig cyngor clir a chadarn yn ysgrifenedig ac ar lafar. Byddwch hefyd yn gallu dangos cryn sensitifrwydd gwleidyddol er mwyn ennill ymddiriedaeth a hyder y Cadeirydd, yn ogystal ag Aelodau'r Bwrdd/Pwyllgor, gwleidyddion a staff ar lefel uwch yn y Cynulliad, ac er mwyn rheoli'r berthynas waith â phawb sy'n ymwneud â gwaith y Bwrdd.

I gael rhagor o wybodaeth a ffurflen gais ewch i www.cynulliad.cymru/swyddi