Trainer/Assessor

Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
£22,526 - £30,476
Posted
01 Dec 2016
Closes
29 Dec 2016
Contract Type
Contract
Hours
Full Time

Trainer/Assessor (Ref: TAC-162)

£19,847 - £26,852 (unqualified)

£22,526 - £30,476 (qualified)

Fixed term contract until 1st January 2018
Cardiff

Closing date: 12 December 2016

Do you have substantial experience of delivering training to vulnerable adults and a proven ability to work with people with multiple and complex needs? Are you ready for a working life that’s varied and rewarding and provides an opportunity for both personal and professional growth? Then join us as a Trainer/Assessor and you could soon be putting your skills and experience to excellent use.

A well-established charity that helps ex-offenders and disadvantaged people to move their lives forward, St. Giles Trust offers support to help people overcome any issue that might be holding them back. Our Welsh office is working on an ESF/SFA funded project called ‘Working Out’ that provides skills and support for disadvantaged families in Cardiff and the Vale of Glamorgan. The project has been designed to make a significant contribution to tackling poverty and social exclusion by increasing the employability of economically inactive and long-term unemployed people who have complex barriers to employment. It's here that we need your help.

What you will be doing:

 • Recruiting, engaging, training and supporting individuals to achieve QCF Level 3 in Advice and Guidance and helping them progress onto further opportunities.
 • Designing, planning and delivering a training programme, maintaining and developing work placement opportunities, matching learners to placements and building positive relationships with placement hosts.
 • Assessing and supporting learners through the qualification and monitoring their progress towards timely completion and certification.
 • Organising service level agreements, liaising with the Trust’s internal quality assurers to ensure compliance with standards and supporting peer advisors and volunteers attached to the project.
 • Undertaking administration to track learner progress and maintaining and updating relevant records.

And what you will need:

 • Ideally, (although unqualified candidates with relevant experience will also be considered) a Level 3 Advice & Guidance and/or teaching qualification and/or TAQA or other assessor award.
 • A flexible and collaborative approach and a proven ability to apply creativity to planning programmes and activities and adopt a range of approaches.
 • An awareness of the issues faced by the client group, the barriers they face in accessing and sustaining learning and employment opportunities and how to overcome them.
 • Experience of setting up and running systems to monitor and report on progress and recording information and statistics to enable the effective monitoring of performance against targets.
 • Strong IT skills, including proficiency using a case databases, an understanding of quality assurance as it relates to training vulnerable adults and familiarity with ESTYNED requirements.

In return you can expect a competitive salary and generous leave allowance, staff pension scheme, flexible working, a mentoring programme, an advice & counseling service, childcare vouchers, season ticket loan and much more besides.

Hyfforddwr/Aseswr

£19,847 - £26,852 (heb gymhwyso)

£22,526 - £30,476 (cymwysedig)

Contract Tymor Sefydlog tan 1 Ionawr 2018

Caerdydd

Dyddiad Cau: 12 Rhagfyr 2016

Oes gennych chi brofiad sylweddol o ddarparu hyfforddiant i oedolion bregus ac a allwch chi ddangos y gallu i weithio gyda phobl ag anghenion lluosog a chymhleth? Ydych chi’n barod am yrfa amrywiol sy’n werth ei gwneud sy’n rhoi cyfle i ddatblygu’n bersonol ac yn broffesiynol? Yna ymunwch â ni felHyfforddwr/Aseswr a gallech yn fuan iawn roi eich sgiliau a’ch profiad ar waith.

Mae Ymddiriedolaeth St. Giles, elusen sydd wedi ei sefydlu ers tro’n helpu cyn droseddwyr a phobl dan anfantais i symud eu bywydau yn eu blaen. Mae’n helpu pobl i oresgyn unrhyw broblem a allai eu dal yn ôl. Mae ein swyddfa yng Nghymru’n gweithio ar brosiect sy’n cael ei ariannu gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop/yr Asiantaeth Ariannu Sgiliau o’r enw ‘Working Out’ sy’n darparu sgiliau a chefnogaeth i deuluoedd dan anfantais yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg. Nod y prosiect yw gwneud cyfraniad sylweddol i fynd i’r afael â thlodi ac eithrio cymdeithasol trwy gynyddu sgiliau cyflogadwyedd pobl sy’n ddi-waith yn yr hirdymor ac yn economaidd anweithgar sydd â rhwystrau cymhleth rhag cyflogaeth. Dyma lle mae angen eich cymorth chi arnom.

Beth fyddwch yn ei wneud:

 • Recriwtio, gweithio gyda, hyfforddi a chefnogi unigolion i ennill QCF Lefel 3 mewn Cyngor a Chyfarwyddyd a’u helpu i symud ymlaen i gyfleoedd pellach.
 • Dylunio, cynllunio a darparu rhaglen hyfforddi, cynnal a datblygu cyfleoedd lleoliad gwaith, paru dysgwyr â lleoliadau a meithrin perthnasoedd cadarnhaol gyda darparwyr lleoliadau.
 • Asesu a chefnogi dysgwyr drwy’r cymhwyster a monitro eu cynnydd tuag at gwblhau’r cymhwyster yn brydlon a chael tystysgrif
 • Trefnu cytundebau lefel gwasanaeth, cysylltu â swyddogion sicrwydd ansawdd mewnol yr Ymddiriedolaeth i sicrhau y cydymffurfir â safonau a chefnogi cyd gynghorwyr a gwirfoddol sy’n gysylltiedig â’r prosiect.
 • Gwneud gwaith gweinyddol i olrhain cynnydd y dysgwyr a chynnal a diweddaru cofnodion perthnasol.

 

 

A beth fydd ei angen arnoch:

 • Yn ddelfrydol, (er y bydd ymgeiswyr heb gymhwyster ond sydd â phrofiad perthnasol hefyd yn cael eu hystyried) Lefel 3 mewn Cyngor a Chyfarwyddyd a/neu gymhwyster dysgu a/neu TAQA neu ddyfarniad gan aseswr arall.
 • Dull hyblyg a chydweithredol a gallu dangos creadigrwydd wrth gynllunio rhaglenni a gweithgareddau a mabwysiadu nifer o ddulliau.
 • Ymwybyddiaeth o’r problemau a wynebir gan y grŵp cleientiaid, y rhwystrau y maen nhw’n eu hwynebu o safbwynt cael mynediad at gyfleoedd dysgu a chyflogaeth, a’u cynnal, a sut i’w goresgyn.
 • Profiad o sefydlu a rhedeg systemau i fonitro ac adrodd ar gynnydd a chofnodi gwybodaeth ac ystadegau i hwyluso trefn effeithiol o fonitro perfformiad yn erbyn targedau.
 • Sgiliau TG cadarn, yn cynnwys gallu defnyddio cronfeydd data achosion, dealltwriaeth o sicrwydd ansawdd sy’n ymwneud â hyfforddi oedolion bregus a bod yn gyfarwydd â gofynion ESTYNED.

Gallwch ddisgwyl cyflog cystadleuol a lwfans gwyliau hael, cynllun pensiwn staff, patrwm gwaith hyblyg, rhaglen fentora, a gwasanaeth cynghori a chwnsela, talebion gofal plant, benthyg tocyn tymor a llawer mwy.

Am fwy o wybodaeth neu i wneud cais, ewch i’n gwefan.