Day Cleaner BLUD43131

Location
Northop, Mold
Salary
£15,915 pro-rata
Posted
30 Nov 2016
Closes
14 Dec 2016
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Day Cleaner BLUD43131

Northop

Salary £15,915 pro-rata

Permanent, Part-Time – required Monday to Friday 1.30pm until 4.30pm

Our client is one of the UK’s largest colleges employing more than 1450 staff in over five campuses, all conveniently located in North East Wales, offering easy accessibility from within North Wales, Shropshire, Wirral, Merseyside and Cheshire.

They are now looking to appoint a Day Cleaner to join them on a permanent part time basis for 15 hours per week.

As a Cleaner at their Northop campus, you will undertake all normal aspects of the role to include sweeping, vacuuming, cleaning surfaces, dusting, mopping, polishing and emptying waste bins. Contributing to the College’s waste/recycling management strategy, you will work as one of their wide facilities team to assist the Head of Estates and Facilities to provide outstanding facilities for staff, students and visitors. Some external duties will be required.

Candidates for this role must have excellent communication and organisational skills along with a good understanding of cleaning processes. Capable of liaising with staff at all levels, you will be a strong team player and work well using own initiative. You should also have knowledge of health and safety and be able to assess and evaluate information and reach logical solutions. Previous experience and a cleaning related qualification would be an advantage.

The ability to speak fluent Welsh is desirable.

A DBS Disclosure will be requested from the successful applicant being offered the position.

Closing Date:  14th December 2016.

This is a Blue Octopus Recruitment Ltd vacancy who are operating as an employment agency. Once you have clicked to apply for this vacancy, we will then send you more information on the role including a copy of the application form via email.

Glanhäwr Dydd

Llaneurgain

Cyflog £15,915 pro-rata

Parhaol, Rhan Amser –  dydd Llun i ddydd Gwener 1.30pm hyd 4.30pm

Ein cleient yw un o golegau mwyaf Prydain ac mae’n cyflogi dros 1,450 o staff ar 5 safle cyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru, sy'n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Sir Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Sir Gaer.

Rydym yn dymuno penodi Glanhäwr Dydd i ymuno â ni yn barhaol ac yn rhan amser am 15 awr yr wythnos.

Fel glanhawr ar ein safle yn Llaneurgain, byddwch yn ymgymryd â phob dyletswydd arferol y swydd, gan gynnwys ysgubo, hwfro, glanhau arwynebau, dystio, mopio, sgleinio a gwagio biniau gwastraff. Gan gyfrannu at strategaeth rheoli gwastraff / ailgylchu’r coleg, byddwch yn gweithio fel aelod o'n tîm cyfleusterau eang i gynorthwyo'r Pennaeth Ystadau a Chyfleusterau i ddarparu cyfleusterau rhagorol ar gyfer staff, myfyrwyr ac ymwelwyr. Bydd gofyn i chi gyflawni rhai dyletswyddau allanol.

Mae'n rhaid bod gan ymgeiswyr ar gyfer y swydd hon sgiliau cyfathrebu a threfnu rhagorol, yn ogystal â deall prosesau glanhau yn dda.  Byddwch yn gallu cysylltu â staff ar bob lefel a bod yn aelod cadarn o dîm, a gweithio'n dda ar eich liwt eich hun. Dylech fod yn gwybod am faterion iechyd a diogelwch a gallu asesu a gwerthuso gwybodaeth a dod i atebion rhesymegol. Byddai profiad blaenorol a chymhwyster sy’n gysylltiedig â glanhau yn fanteisiol.

Mae gallu siarad Cymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon.

Byddwn yn gofyn am ddatgeliad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

Dyddiad cau:  14 Rhagfyr 2016.

Mae hon yn swydd wag Blue Octopus Recruitment Ltd., sy'n gweithredu fel asiantaeth gyflogi. Unwaith y byddwch wedi clicio i wneud cais am y swydd hon, byddwn yn anfon e-bost atoch chi gyda rhagor o wybodaeth am y swydd a chopi o'r ffurflen gais.