Team Co-ordinator (Arts Funding) / Cydlynydd Tîm (Ariannu'r Celfyddydau)

Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
£18,241 - £22,182
Posted
28 Nov 2016
Closes
06 Dec 2016
Sectors
Management
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Team Co-ordinator (Arts Funding)  

Maternity cover until 30 June 2017 (or until the original post holder returns)

Part time – 33.5 hours per week

£18,241 - £22,182 (£20,147 - £24,500 per annum based on full time hours)

Cardiff

Team Co-ordinators within the Arts Funding Team are responsible for handling the day to day activities for all aspects of grants administration. They ensure that funding applications are correctly ‘logged’ and assured, that payments are handled efficiently and effectively, and that the outcomes of funded activity are correctly monitored and recorded.

The successful candidate will have proven experience in a similar role consisting of previous knowledge of grant management systems and a good working knowledge of analysing and reporting on data and grant schemes. A comprehensive understanding of financial monitoring and evaluation procedures is also required, along with proficient IT and administrative skills.

The ability to work on own initiative and prioritise, working effectively under pressure is essential along with good communication skills and a commitment to high standards of customer care.

We work in both English and Welsh and fluency in Welsh (both written and spoken) is desirable but not essential for this post.

Our benefits include flexible working hours/pattern, generous holidays and a final salary pension. For further details and an application form, please visit www.arts.wales/jobs

Closing date: 12:00 midday on 6 December 2016

Applications should be sent to humanresourcesdepartment@arts.wales

We operate an Equal Opportunities Recruitment Policy and welcome applications from all sections of the community in Welsh or English.

 

Cydlynydd Tîm (Ariannu'r Celfyddydau)
Cyfnod mamolaeth tan 30 Mehefin 2017 (neu pan fydd deilydd gwreiddiol y swydd yn dychwelyd)

Rhan amser - 33.5 awr yr wythnos

£18,241 - £22,182 (sef £20,147 - £24,500 y flwyddyn ar sail oriau llawn amser)

Caerdydd

Mae’r Cydlynwyr Tîm o fewn Tîm Ariannu’r Celfyddydau yn gyfrifol am drafod gwaith beunyddiol pob agwedd ar weinyddu grantiau. Maent yn sicrhau y gwarentir a chofnodir bob cais am arian yn gywir, bod taliadau yn cael eu gwneud yn effeithiol ac effeithlon, a bod canlyniadau'r gweithgarwch ariannu yn cael eu monitro a chofnodi yn gywir.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad hysbys mewn swydd debyg a gwybodaeth o systemau rheoli grantiau ac ymwybyddiaeth weithiol dda o ddadansoddi data a chynlluniau grantiau. Bydd hefyd angen dealltwriaeth gynhwysfawr o weithdrefnau monitro a gwerthuso ariannol yn ogystal â sgiliau TG a gweinyddol da.

Bydd gennych brofiad o flaenoriaethu gwaith, gan weithio'n effeithiol dan bwysau a meddu ar sgiliau cyfathrebu da ac ymrwymiad i ddarparu gofal cwsmeriaid ardderchog.

Gweithiwn drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg a byddai rhuglder yn y Gymraeg (ar lafar ac yn ysgrifenedig) yn ddymunol ond nid yw'n hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Mae ein buddion yn cynnwys oriau/patrwm gwaith hyblyg, gwyliau hael a chynllun pensiwn.   Am ragor o fanylion a ffurflen gais ewch i www.celf.cymru/swyddi

Dyddiad cau: 12:00 canol ddydd ar 6 Rhagfyr 2016

Dylid anfon ffurflenni cais at adranadnoddaudynol@celf.cymru

Gweithredwn Bolisi Cyfle Cyfartal ar recriwtio a chroesawn geisiadau gan bob adran o'r gymuned yn y Gymraeg neu Saesneg.

More jobs like this