Research Officer / Swyddog Ymchwil

Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
£14,189 - £19,020
Posted
28 Nov 2016
Closes
06 Dec 2016
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Research Officer  

Maternity cover until 30 June 2017 (or until the original post holder returns)

Part time job share – 22.2 hours per week

£14,189 - £19,020 (£23,649 - £31,700 per annum based on full time hours)

Cardiff

As a Research Officer you will be responsible for ensuring that the Arts Council understands, and can report on, the impact of its investment to ensure that we are using our funds wisely. Through the collection and analysis of data, the Research Officer is able to provide information that helps us to assess how effective we are being in meeting our objectives.  The information is also used to provide a wider understanding of the impact of Arts Council funding, and of the activities that it supports.

We are looking for candidates that have a degree in a relevant discipline, including statistics and research methods and/or have significant professional experience within the research and evaluation field. You will have a comprehensive knowledge of research and evaluation methods, be highly numerate with good analytical skills, have an understanding of public policy making and project management.

A particular function of the Research Officer role is to manage the survey of revenue funded organisations. You will need to be familiar with research software and database technologies, have high level Excel skills, knowledge of GIS and be a confident report writer. 

We’re particularly interested in staff who have the ability to work imaginatively and flexibly to tackle the challenges that they’ll face – staff who have the initiative and drive to thrive in a busy work environment managing multiple projects.

We work in both English and Welsh and fluency in Welsh (both written and spoken) is desirable but not essential for this post.

Our benefits include flexible working hours/pattern, generous holidays and a final salary pension. For further details and an application form, please visit www.arts.wales/jobs

Closing date: 12:00 midday on 6 December 2016

Applications should be sent to humanresourcesdepartment@arts.wales

We operate an Equal Opportunities Recruitment Policy and welcome applications from all sections of the community in Welsh or English.

 

Swyddog Ymchwil

Cyfnod mamolaeth tan 30 Mehefin 2017 (neu pan fydd deilydd gwreiddiol y swydd yn dychwelyd)

Rhan amser, rhannu swydd  – 22.2 awr yr wythnos

£14,189 - £19,020 (£23,649 - £31,700 y flwyddyn ar sail oriau llawn amser)

Caerdydd

Byddwch yn gyfrifol am sicrhau y deallwn effaith ein buddsoddiad ac adrodd arno i sicrhau y defnyddiwn ein harian yn ddoeth. Drwy gasglu a dadansoddi data, gallwch ddarparu gwybodaeth a data i'n helpu i asesu pa mor effeithiol yr ydym wrth gyflawni'n hamcanion. Defnyddir y wybodaeth hefyd i ddarparu dealltwriaeth ehangach o effaith ein harian a'r gweithgareddau a ariannwn.

Bydd gennych radd mewn disgyblaeth berthnasol gan gynnwys ystadegau a dulliau ymchwilio a/neu meddwch ar brofiad proffesiynol sylweddol ym maes ymchwil a gwerthuso. Bydd gennych wybodaeth gynhwysfawr o ddulliau ymchwilio a gwerthuso, gyda rhifogrwydd ardderchog a sgiliau dadansoddi da a deallwch sut y gwneir polisi cyhoeddus a rheoli prosiect.

Un o'ch swyddogaethau penodol fydd rheoli arolwg y sefydliadau refeniw. Rhaid ichi fod yn gyfarwydd â meddalwedd ymchwil a thechnolegau cronfa ddata, feddu ar sgiliau ardderchog o ran Excel, gwybod am Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol a sut i ysgrifennu adroddiadau'n hyderus.

Gallwch weithio'n ddychmyglon a hyblyg i ymgymryd â her y gwaith, bod yn flaengar ac egnïol i ffynnu mewn gweithle prysur gan gyflawni sawl tasg ar yr un pryd.

Gweithiwn drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg a byddai rhuglder yn y Gymraeg (ar lafar ac yn ysgrifenedig) yn ddymunol ond nid yw'n hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Mae ein buddion yn cynnwys oriau/patrwm gwaith hyblyg, gwyliau hael a chynllun pensiwn.   Am ragor o fanylion a ffurflen gais ewch i www.celf.cymru/swyddi

Dyddiad cau: 12:00 canol ddydd ar 6 Rhagfyr 2016

Dylid anfon ffurflenni cais at adranadnoddaudynol@celf.cymru

Gweithredwn Bolisi Cyfle Cyfartal ar recriwtio a chroesawn geisiadau gan bob adran o'r gymuned yn y Gymraeg neu Saesneg.