Coxswain

Recruiter
RNLI
Location
Moelfre Lifeboat Station
Salary
Competitive salary dependent on experience
Posted
28 Nov 2016
Closes
11 Dec 2016
Ref
6493
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

There is a unique opportunity at Moelfre Lifeboat Station for someone whose management capabilities and strength of character and personality is just as strong as their ability to handle a boat.

The majority of your time will be divided between ensuring the lifeboat and equipment work to the highest order and training the crew. Inspiring their progress, you’ll take them on seagoing exercises, identifying ways they can improve and imparting your valuable knowledge - so that when an emergency shout does occur, you, your crew and your lifeboat will be absolutely prepared.

And because there’s always a high degree of interest from the public, you’ll have the opportunity to meet them and talk about your work.

Ashore you will lead the operational management of the station and provide regular assurance on compliance and activities to the Lifeboat Management Group and area management teams.

You’ll need to demonstrate excellent leadership and management qualities with exceptional communication and relationship management skills and have the ability to motivate and maximise people’s potential.

As we work towards our aims of reducing preventable loss of life you will take the lead on proactive education and safety programmes working collaboratively with internal RNLI partners and wider external organisations.

You’ll already be adept at handling all weather lifeboats (equivalent to medium sized vessels up to 17 metres) and have a detailed knowledge of navigation principles and ‘IRPCS’. You will be a qualified RYA Yacht Master with suitable maritime experience.

Ideally, you will be willing to be passed out as an RNLI mechanic OR hold a qualification for the operation of small, medium speed, propulsion. If not, you will have the drive and dedication to attain this qualification.

As this is a seagoing appointment you will be required to be on call 24 hours per day, weekdays and weekends, with agreed permitted weekend and annual leave being planned in advance with your deputies. In order to meet callout response criteria, this appointment is subject to satisfying medical and eyesight requirements, and has associated conditions of service.

Accommodation and relocation assistance may be offered to the successful candidate.

Closing date: Sunday, 11th December 2016.

The RNLI is the charity that saves lives at sea.

Our staff and volunteers have been saving lives at sea without prejudice for nearly 200 years. We respect and value diversity of background, language, skills and perspectives within our teams and consider it essential to help us deliver a world-class lifesaving service. We are an inclusive organisation and welcome applications from everyone. Beyond the skills needed for the role, all we look for in an applicant is a shared commitment to living our values and helping us work towards our goal of halving drowning in the UK and Ireland by 2024.

Registered in England and Wales (209603) and Scotland (SC037736).

Charity number CHY 2678 in the Republic of Ireland.

 

 

Llywiwr, Gorsaf Bad Achub - Moelfre

Cyflog cystadleuol yn dibynnu ar brofiad

Ref: 6493

Mae cyfle unigryw ar gael yng Ngorsaf Bad Achub Moelfre ar gyfer rhywun y mae ei alluoedd rheoli a chryfder ei gymeriad a’i bersonoliaeth cyn gryfed â’i allu i drafod cwch.

 Bydd y rhan fwyaf o’ch amser yn cael ei rannu rhwng sicrhau bod y bad achub a’r offer yn gweithio i’r safon uchaf posibl a hyfforddi’r criw. Gan ysbrydoli eu datblygiad, byddwch yn mynd â nhw ar ymarferion ar y môr, gan amlygu ffyrdd y gallant wella a chynnig eich gwybodaeth werthfawr – fel y byddwch chi, eich criw a’ch bad achub yn hollol barod pan fyddwch yn cael eich galw mewn argyfwng. Ac oherwydd bod llawer o ddiddordeb ymhlith y cyhoedd bob amser, byddwch yn cael cyfle i gyfarfod â nhw a siarad am eich gwaith.

 Ar y lan, byddwch yn arwain rheolaeth weithredol yr orsaf ac yn rhoi sicrwydd rheolaidd ar gydymffurfio a gweithgareddau i’r Grŵp Rheoli Bad Achub a’r timau rheoli ardal. Bydd angen i chi ddangos nodweddion arwain a rheoli rhagorol gyda sgiliau cyfathrebu a rheoli perthynas eithriadol, yn ogystal â’r gallu i ysgogi pobl a chynyddu eu potensial i’r eithaf.

 Wrth i ni weithio tuag at geisio lleihau nifer y bobl sy’n marw’n ddiangen, byddwch yn arwain rhaglenni addysg a diogelwch rhagweithiol, gan weithio ar y cyd â phartneriaid mewnol yn yr RNLI a sefydliadau allanol ehangach.

 Yn ddelfrydol, byddwch eisoes yn fedrus yn trin badau achub pob tywydd (sy’n cyfateb i longau maint canolig hyd at 17 metr) ac yn meddu ar wybodaeth fanwl am egwyddorion mordwyo ac ‘IRPCS’. Bydd gennych gymhwyster Llongfeistr y Gymdeithas Hwylio Frenhinol (RYA) a phrofiad morol addas.

 Disgwylir i chi fod yn fodlon cyflawni cymhwyster mecanydd yr RNLI NEU feddu ar gymhwyster ar gyfer gweithredu gyriad bach, cyflymder canolig. Os na, bydd gennych y cymhelliad a’r ymroddiad i gyflawni’r cymhwyster hwn.

 Penodiad mordwyol yw hwn, felly bydd gofyn i chi fod ar alwad 24 awr y dydd, yn ystod yr wythnos ac ar y penwythnos, gydag absenoldeb ar y penwythnos a gwyliau blynyddol a ganiateir yn cael eu cytuno a’u cynllunio o flaen llaw gyda’ch dirprwyon. Er mwyn cydymffurfio â meini prawf ymateb i alwadau, mae’r penodiad hwn yn amodol ar fodloni gofynion meddygol a golwg, ac mae amodau gwasanaeth cysylltiedig yn berthnasol.

 Gallai cymorth llety ac adleoli gael ei gynnig i’r ymgeisydd llwyddiannus.

 Mae ein staff a’n gwirfoddolwyr wedi bod yn achub bywydau ar y môr heb ragfarn ers bron 200 o flynyddoedd. Rydym ni’n parchu ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth o ran cefndir, iaith, sgiliau a safbwyntiau o fewn ein timau ac yn credu bod hynny’n hanfodol er mwyn ein helpu i ddarparu gwasanaeth achub bywydau o’r radd flaenaf. Rydym ni’n sefydliad cynhwysol ac yn croesawu ceisiadau gan bawb. Y tu hwnt i’r sgiliau y mae eu hangen ar gyfer y rôl, y cyfan rydym ni’n chwilio amdano mewn ymgeisydd yw ymrwymiad a rennir i fyw yn unol â’n gwerthoedd a’n helpu ni i weithio tuag at ein nod, sef haneru nifer y bobl sy’n boddi yn y Deyrnas Unedig ac Iwerddon erbyn 2024.