Non-Executive Chair / Non-Executive Members x 4

Recruiter
Welsh Revenue Authority
Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
£400 per day & £300 per day
Posted
29 Nov 2016
Closes
03 Jan 2017
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Welsh Revenue Authority

Non-Executive Chair

(3 to 5 days per month at £400 per day)

Non-Executive Members x 4

(2 to 3 days per month at £300 per day)

Wales will soon have its own devolved taxes;

Land Transaction Tax (LTT) and Landfill Disposals Tax (LDT). The responsibility for collecting and managing these taxes will fall to the first ever Welsh Revenue Authority; the WRA. Work on establishing the WRA is already underway and moving at pace.

We are looking to recruit a Chair and four Non-

Executives who can provide dynamic leadership and strategic direction; initially during the WRA’s establishment and then subsequently as it starts to collect Welsh taxes from April 2018. The Chair and the Board have a critical role to play in ensuring that the WRA has sound foundations to build upon for the future, collecting tax revenue for our vital public services to the highest possible standards of regularity and propriety. The WRA will need to establish itself quickly and with credibility across a diverse range of stakeholders.

We are looking for individuals to bring expertise and experience in the key areas of tax, customer service, digitalisation, data analysis and technology, the public sector, legal, finance, diversity and inclusion and transformational change. The Chair will need to bring Board level leadership experience and a track record of operating as a Non-Executive. All of our Board members will need to bring knowledge of devolution and a wider understanding of the opportunities and challenges that Wales currently faces.

These are exciting times of transformational change for Wales. If you would like to learn more about the roles and to apply, please visit

www.gatenbysanderson.com by clicking apply.

For an informal confidential discussion about the role, please contact our advising consultants at GatenbySanderson;

Michael Dobson on 020 7426 3968 or

Helen Anderson on 0207 426 3977.

Closing date (Chair): Tuesday 3 January 2017

Closing date (Non-Executive Members): Monday 6 February 2017

 

Awdurdod Cyllid Cymru

Cadeirydd Anweithredol

(3 i 5 diwrnod y mis am £400 y diwrnod)

Aelodau Anweithredol x 4

(2 i 3 diwrnod y mis am £300 y diwrnod)

Cyn hir bydd gan Gymru ei threthi datganoledig

ei hun; y Dreth Trafodiadau Tir a’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi. Bydd y cyfrifoldeb dros gasglu a rheoli’r trethi hyn yn syrthio ar

Awdurdod Cyllid Cymru. Mae’r gwaith o sefydlu’r Awdurdod hwn, y cyntaf o’i fath, eisoes wedi cychwyn ac yn symud yn gyflym.

Rydym am recriwtio Cadeirydd a phedwar Aelod Anweithredol i ddarparu arweiniad deinamig a chyfeiriad strategol; yn y lle cyntaf wrth sefydlu’r Awdurdod ac yna wrth iddo ddechrau casglu trethi Cymru o fis Ebrill 2018 ymlaen. Mae swyddogaeth bwysig gan y Cadeirydd a’r Bwrdd i’w chwarae wrth sicrhau fod gan yr Awdurdod sylfaen gadarn i adeiladu ar gyfer y dyfodol, gan gasglu refeniw treth ar gyfer ein gwasanaethau cyhoeddus hanfodol yn unol â safonau uchaf posibl rheoleidd-dra a phriodoldeb. Bydd rhaid i’r Awdurdod sefydlu ei hun yn gyflym ac ennill hygrededd ar draws amrywiaeth eang o randdeiliaid.

Rydym yn chwilio am unigolion a all ddod ag arbenigedd a phrofiad ym meysydd allweddol trethi, gwasanaeth cwsmeriaid, digideiddio, dadansoddi data a thechnoleg, y sector cyhoeddus, y gyfraith, cyllid, amrywiaeth a chynhwysiant a thrawsnewid. Bydd angen i’r Cadeirydd fod â phrofiad o arwain ar lefel Bwrdd, a phrofiad o fod yn swyddog anweithredol. Bydd angen i bob un o aelodau’r Bwrdd gynnig gwybodaeth ynghylch datganoli a dealltwriaeth ehangach o gyfleoedd a heriau sydd o flaen Cymru ar hyn o bryd.

Mae’n gyfnod o drawsnewid cyffrous yng Nghymru. Os hoffech ragor o wybodaeth am y swyddogaethau a sut i ymgeisio, ewch i

www.gatenbysanderson.com

Os hoffech drafodaeth anffurfiol, gyfrinachol,

cysylltwch â’n hymgynghorwyr yn

GatenbySanderson;

Michael Dobson ar 020 7426 3968 neu

Helen Anderson ar 0207 426 3977.

Dyddiad Cau(Cadeirydd):

Dydd Mawrth 3 Ionawr 2017

Dyddiad Cau (Aelodau Anweithredol):

Dydd Llun 6 Chwefror 2017