REGISTRATION ASSISTANT/CYNORTHWY-YDD COFRESTRU

Location
Cardiff (Caerdydd)
Salary
Starting salary £17,200 per annum + benefits/Cyflog cychwynnol: £17,200 y flwyddyn + buddion
Posted
23 Nov 2016
Closes
09 Dec 2016
Ref
CGA31b/EWC31b
Contract Type
Contract
Hours
Full Time

The Education Workforce Council is the statutory, self-regulating professional body for members of the education workforce in Wales.  It seeks to raise the status of workers in education and training by maintaining and promoting the highest standards of professional practice and conduct in the interests of registrants, learners and the general public.

The Council is seeking to appoint the following:

FIXED TERM CONTRACT 12 MONTHS (COMMENCING JANUARY 2017)

Purpose of Post:

Reporting directly to the Qualifications and Registration Manager, the post-holder will assist in the provision of the Council’s Qualification and Registration services to education practitioners, trainee practitioners, employers and other in Wales.

Key Tasks:

The Registration Assistant, working as part of a team under the direction of the Qualifications and Registration Manager will:

  • Play a key role in delivering the Council’s registration work, including the maintenance of the Register of Education Practitioners , the registration of education practitioners via the collection of annual registration fees as well as the registration of new applicants throughout the year;
  • Play a role in determining the suitability of applicants for registration with the Council annually;
  • Gather and incorporate data from practitioners, employers and others in Wales onto the  Register of Education Practitioners database on an ongoing basis;
  • Provide a professional enquiry service and help desk facility for practitioners and employers concerning registration and qualifications matters; and act as the main liaison contact with practitioners, schools, LAs, FE Institutions, Initial Teacher Training institutions and other external organisations in respect of registration and qualification related issues;
  • Undertake any other duties as directed by the Deputy Chief Executive or the Qualifications and Registration Manager, commensurate with the post.

You will need to complete an application form to apply for this post.

 

Cyngor y Gweithlu Addysg yw’r corff proffesiynol statudol, hunanreoleiddiol ar gyfer aelodau’r gweithlu addysg yng Nghymru. Mae’n ceisio codi statws gweithwyr ym maes addysg a hyfforddiant drwy gynnal a hybu’r safonau uchaf o ymarfer ac ymddygiad proffesiynol er lles cofrestreion, dysgwyr a’r cyhoedd.  

Mae’r Cyngor yn awyddus i benodi’r canlynol:

 

CYTUNDEB CYFNOD PENODOL 12 MIS (I DDECHRAU IONAWR 2017)

Pwrpas y Swydd:

Yn ymatebol yn uniongyrchol i'r Rheolwr Cymwysterau a Chofrestru, bydd deiliad y swydd hon yn cynorthwyo â darpariaeth gwasanaethau Cymwysterau a Chofrestru y Cyngor i ymarferwyr addysg, ymarferwyr dan hyfforddiant, cyflogwyr ac eraill yng Nghymru.

Tasgau Allweddol:

Bydd y Cynorthwy-ydd Cofrestru, drwy weithio fel rhan o dîm dan gyfarwyddyd y Rheolwr Cymwysterau a Chofrestru yn:

  • Chwarae rôl allweddol wrth ddarparu gwaith cofrestru'r Cyngor, gan gynnwys cynnal a diweddaru'r Gofrestr Ymarferwyr Addysg, cofrestru ymarferwyr addysg drwy gasglu ffioedd cofrestru blynyddol ynghyd â chofrestru ymgeiswyr newydd drwy gydol y flwyddyn;
  • chwarae rôl wrth benderfynu ar briodoldeb ceiswyr ar gyfer cofrestru â'r Cyngor yn flynyddol;
  • casglu a chorffori data gan ymarferwyr, cyflogwyr ac eraill yng Nghymru ar gronfa ddata'r Gofrestr Ymarferwyr Addysg yn gyson;
  • Darparu gwasanaeth ymholiadau proffesiynol a chyfleuster desg gymorth ar gyfer ymarferwyr a chyflogwyr ynghylch materion cofrestru a chymwysterau; a bod yn brif bwynt cyswllt ar gyfer ymarferwyr, ysgolion, awdurdodau lleol, sefydliadau AB, Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon a sefydliadau allanol eraill parthed materion cofrestru a chymwysterau;
  • Ymgymryd ag unrhyw ddyletswyddau eraill yn ôl cyfarwyddyd y Dirprwy Brif Weithredwr neu'r Rheolwr Cymwysterau a Chofrestru, yn unol â gofynion y swydd.

Bydd gofyn i chi gwblhau ffurflen i gais i ymgeisio am y swydd hon.