Senior Constitutional Change Officer

Location
Tŷ Hywel, Cardiff Bay
Salary
£35,169 - £46,116
Posted
23 Nov 2016
Closes
09 Dec 2016
Sectors
Public Sector
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

National Assembly for Wales

Post Title: Senior Constitutional Change Officer

Pay Band: Management Band 1 (SEO)

Service: Strategic Transformation Service

Duration: Permanent.

Salary Range £35,169 - £46,116

Location: Tŷ Hywel, Cardiff Bay

This is a fantastic opportunity to make a positive difference in a fast-changing political environment. Joining the National Assembly for Wales, you will play a pivotal role in shaping and delivering the Assembly’s response to constitutional change and the potential devolution of new powers to the Assembly.

Given the current dynamic constitutional context with the new powers which may be devolved through the Wales Bill and the UK vote to leave the EU, the Assembly

Commission attaches high priority to effective delivery of the anticipated constitutional changes.

You will provide high quality policy advice and expertise to the Presiding Officer, Assembly Commission and Senior Management team in order to develop our institutional position, engage with stakeholders, plan for and drive future change, and consider potential future scenarios and their implications.

You will play a leading role in supporting the organisation’s thinking about the future of the Assembly and its role within the changing Welsh and UK constitutional context, and preparing it for those changes.

Benefits of working for the National Assembly for Wales include flexible working arrangements, 31 days annual leave, plus 13 days Public and Privilege holidays, incremental pay rises plus Civil Service pension, on-site parking as well as excellent development and training opportunities.

For more information, visit www.assembly.wales/jobs

Closing date 9 th December 2016 at 9am

Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Teitl y swydd: Uwch-swyddog Newid Cyfansoddiadol

Band cyflog: Band Rheoli 1 (SEO)

Gwasanaeth: Y Gwasanaeth Trawsnewid Strategol

Cyfnod: Parhaol.

Ystod cyflog £35,169 - £46,116

Lleoliad: Tŷ Hywel, Bae Caerdydd

Mae hwn yn gyfle gwych i wneud gwahaniaeth cardarnhaol mewn amgylchedd

gwleidyddol sy’n newid yn gyflym. Drwy ymuno â Chynulliad Cenedlaethol Cymru,

byddwch yn chwarae rhan allweddol wrth lywio a gweithredu ymateb y Cynulliad i

newid cyfansoddiadol a’r posibilrwydd o ddatganoli pwerau newydd i’r Cynulliad.

O ystyried y cyd-destun cyfansoddiadol dynamig presennol, gyda’r posibilrwydd o

ddatganoli pwerau newydd drwy Fil Cymru a phleidlais y DU i adael yr UE, mae

Comisiwn y Cynulliad yn rhoi pwys mawr ar y gwaith o gyflwyno’r newidiadau

cyfansoddiadol disgwyliedig yn effeithiol.

Byddwch yn cynnig cyngor ac arbenigedd o safon uchel ym maes polisi i’r Llywydd,

Comisiwn y Cynulliad a’r Uwch-dîm Rheoli er mwyn datblygu ein sefyllfa sefydliadol,

ymgysylltu â rhanddeiliaid, cynllunio ar gyfer newid yn y dyfodol a llywio’r newid

hwnnw, ac ystyried yr hyn a allai ddigwydd yn y dyfodol a’r goblygiadau posibl.

Byddwch yn chwarae rhan flaenllaw wrth gefnogi meddylfryd y sefydliad o ran

dyfodol y Cynulliad a’i rôl mewn cyd-destun cyfansoddiadol sy’n newid yng Nghymru

a’r DU, gan baratoi ar gyfer y newid hwnnw.

Mae manteision gweithio i Gynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnwys trefniadau

gweithio hyblyg, 31 diwrnod o wyliau blynyddol yn ogystal â 13 diwrnod o wyliau

cyhoeddus a gwyliau braint, codiad cyflog cynyddrannol a phensiwn Gwasanaeth

Sifil, parcio ar y safle, a chyfleoedd datblygu a hyfforddi ardderchog.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.cynulliad.cymru/swyddi

Dyddiad cau: 09.00 9 Rhagfyr 2016

More jobs like this