Police Constable

Location
North Wales
Salary
Competitive
Posted
21 Nov 2016
Closes
19 Dec 2016
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

We are accepting applications to fill Police Constable vacancies throughout the Force area with effect from Tuesday, 15 November 2016. The closing date for applications is Tuesday, 29 November 2016 at 12 noon. Applications received after this date and time will not be considered in the current round but will be put forward for any future recruitment in 2017.

The role of Police Constable is a highly skilled and rewarding role, requiring integrity and dedication. By joining North Wales Police you will be joining an organisation that is really making a difference to local communities and local people by reducing antisocial behaviour, disorder, crime and the fear of crime.

This is no routine job. No other career can offer you the challenges, excitement and daily variation that becoming a Police Constable can. Once in post, you will also find the Force offers excellent career opportunities, training and development to ensure you make the most of your time with us. You can help to make North Wales a safer place to live.

Visit the Application Process page for the application form and details of how to apply.

Bydd Heddlu Gogledd Cymru yn derbyn ceisiadau ar gyfer y swydd Cwnstabl Heddlu er mwyn llenwi nifer o swyddi gwag ledled ardal yr Heddlu dydd Mawrth, 15 Tachwedd 2016. Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw hanner dydd, dydd Mawrth, 29 Tachwedd. Ni fydd ceisiadau a dderbynnir ar ôl y dyddiad a’r amser hwn yn cael eu hystyried ond bydd yn cael ei rhoi gerbron ar gyfer prosesau recriwtio yn 2017.

Mae rôl Cwnstabl yn un sy’n gofyn am lefel uchel o sgiliau, unplygrwydd ac ymroddiad ac sydd hefyd yn rhoi boddhad mawr. Drwy ymuno â Heddlu Gogledd Cymru byddwch yn ymuno â sefydliad sy’n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i gymunedau lleol a phobl leol trwy leihau ymddygiad gwrthgymdeithasol, anhrefn, trosedd ac ofn trosedd.

Nid swydd arferol yw hon o bell ffordd. Ni all yr un yrfa arall gynnig yr un heriau, cyffro ac amrywiaeth i chi. Unwaith y byddwch yn y swydd, byddwch hefyd yn gweld bod yr Heddlu yn cynnig cyfleoedd gyrfa, hyfforddiant a datblygiad ardderchog er mwyn sicrhau eich bod yn gwneud y defnydd gorau bosibl o’ch amser gyda ni. Gallwch chi helpu i wneud Gogledd Cymru yn lle mwy diogel i fyw.

Ewch i dudalen y Broses Ymgeisio i weld y ffurflen gais a’r manylion am sut i ymgeisio.