HEO, Fitness to Practise / SGU, Priodoldeb i Ymarfer

Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
£29,100 per annum + benefits / £29,100 y flwyddyn + buddion
Posted
17 Nov 2016
Closes
09 Dec 2016
Ref
EWC 11 / CGA 11
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Purpose of Post:

To provide executive support for the exercise of the Council’s functions in considering cases involving unacceptable professional conduct, serious professional incompetence, conviction of a relevant offence, suitability for registration and Induction Appeals.

The post-holder will be required to attend Committee meetings/hearings in North Wales, on average 1 to 2 times per month, which will involve an overnight stay.

Key Tasks:

Under the direction of the Fitness to Practise Manager, the Higher Executive Officer, Fitness to Practise, will:

Management and Supervisory

 • Deputise for the Fitness to practise Manager in his / her absence.

Individual Cases and Committees

 • Take responsibility for managing disciplinary, suitability for registration and Induction Appeal cases referred to the Council from initial referral through to final decision. This will be in line with relevant legislation and procedures established by the Council;
 • Take responsibility for managing Committee hearings / meetings that need to take place under the Council’s fitness to practise remit;
 • Gather relevant information in specific cases, for example from the police, courts, employers, the DBS, registered persons / their representatives, employers / agents;
 • Act as Clerk and Committee Officer at hearings / meetings;
 • Ensure that individual case files and filing systems are maintained throughout the duration of a case;
 • Liaise with key parties, in particular registered persons / their representatives, employers, witnesses, the police, magistrates courts, legal advisers, the Council’s presenting officer, Committee members, the DBS;
 • Work with the Council’s Qualifications and Registration Manager to ensure that any sanctions imposed are recorded on the Register of Education Practitioners and Council’s website; and
 • Place hearing announcements and decisions on the Council’s website.

Procedures

 • Assist the  Manager, Fitness to Practise, in developing, reviewing and revising the Council’s internal and external procedures for handling fitness to practise cases;
 • Stay abreast of the procedures of other professional regulators and case law which might have implications for the Council’s own procedures and casework.

Training

 • Work with the Deputy Chief Executive and Manager in developing and delivering Annual and Chairs’ training for Committee members in respect of the Council’s fitness to practise work.

Other

 • Liaise with relevant officers at the Welsh Government, the Department for Education, Disclosure and Barring Service, other General Teaching Councils, the NCTL and any other body appropriate;
 • Undertake research and analysis as requested by the Manager in relation to the Council’s fitness to practise work;
 • Develop Council / Committee papers, reports and management updates in relation to the fitness to practise function as directed by the Fitness to Practise Manager;
 • Make presentations to key audiences on the Council’s fitness to practise work; and
 • Routinely input information to and update the Council’s case management system and casework report.

General

 • Undertake any other duties as required by the Chief Executive or Deputy Chief Executive, commensurate with the post;
 • Contribute to other administrative and executive work of the Council as and when required.

You will need to complete an application form to apply for this post.

 

Pwrpas y Swydd:

Darparu cefnogaeth weithredol ar gyfer arfer swyddogaethau'r Cyngor wrth ystyried achosion sy'n ymwneud ag ymddygiad proffesiynol annerbyniol, anghymhwysedd proffesiynol difrifol, euogfarn o drosedd berthnasol, addasrwydd i gofrestru ac Apeliadau Sefydlu.

Bydd yn ofynnol i ddeiliad y swydd i fynychu cyfarfodydd y Pwyllgor / gwrandawiadau yng Ngogledd Cymru, 1 i 2 gwaith y mis ar gyfartaledd, a fydd yn cynnwys aros dros nos.

Tasgau Allweddol:

O dan gyfarwyddyd Rheolwr Priodoldeb i Ymarfer, bydd y Swyddog Gweithredol Uwch, Priodoldeb i Ymarfer, yn:

Rheolaeth a Goruchwyliaeth

 • Dirprwyo ar gyfer y Rheolwr Priodoldeb i Ymarfer yn sgil ei (h)absenoldeb.

Achosion unigol a Phwyllgorau

 • Cymryd cyfrifoldeb am reoli disgyblaeth, addasrwydd i gofrestru ac achosion Apêl  Sefydlu a gyfeiriwyd at y Cyngor o'r atgyfeiriad cychwynnol i'r penderfyniad terfynol. Bydd hyn yn unol â deddfwriaeth a gweithdrefnau perthnasol a sefydlwyd gan y Cyngor;
 • Cymryd cyfrifoldeb am reoli gwrandawiadau pwyllgor / cyfarfodydd sydd angen i ddigwydd dan gylch gwaith addasrwydd i ymarfer y Cyngor;
 • Casglu gwybodaeth berthnasol mewn achosion penodol, er enghraifft gan yr heddlu, y llysoedd, cyflogwyr, y DBS, personau cofrestredig / eu cynrychiolwyr, cyflogwyr / asiantau;
 • Gweithredu fel Clerc a Swyddog Pwyllgor mewn gwrandawiadau / cyfarfodydd;
 • Sicrhau bod ffeiliau achos unigolion a systemau ffeilio yn cael eu cynnal trwy gydol achos;
 • Cysylltu â phartïon allweddol, yn enwedig personau cofrestredig / eu cynrychiolwyr, cyflogwyr, tystion, yr heddlu, y llysoedd ynadon, cynghorwyr cyfreithiol, swyddog cyflwyno'r Cyngor, aelodau'r Pwyllgor, y DBS;
 • Gweithio gyda Rheolwr Cymwysterau a Chofrestru'r Cyngor i sicrhau bod unrhyw sancsiynau a osodwyd yn cael eu cofnodi ar y Gofrestr Ymarferwyr Addysg a gwefan Cyngor; a
 • Gosod cyhoeddiadau o wrandawiadau phenderfyniadau ar wefan y Cyngor.

Gweithdrefnau

 • Cynorthwyo'r Rheolwr Addasrwydd i Ymarfer wrth ddatblygu, adolygu a diwygio gweithdrefnau mewnol ac allanol y Cyngor ar gyfer ymdrin ag achosion addasrwydd i ymarfer;
 • Bod yn ymwybodol o'r diweddaraf am weithdrefnau rheoleiddwyr proffesiynol eraill a chyfraith achosion a allai fod â goblygiadau ar gyfer gweithdrefnau a gwaith achos y Cyngor ei hun.

Hyfforddiant

 • Gweithio gyda'r Dirprwy Brif Weithredwr a'r Rheolwr wrth ddatblygu a chyflwyno hyfforddiant i Gadeiryddion Blynyddol ac ar gyfer aelodau Pwyllgor mewn perthynas â ffitrwydd y Cyngor i ymarfer gwaith.

Arall

 • Ymgysylltu â swyddogion perthnasol yn Llywodraeth Cymru, yr Adran Addysg, Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, Cynghorau Addysgu Cyffredinol eraill, yr NCTL ac unrhyw gorff arall priodol;
 • Cynnal gwaith ymchwil a dadansoddi yn ôl y gofyn gan y Rheolwr mewn perthynas â gwaith priodoldeb i ymarfer y Cyngor;
 • Datblygu papurau'r Cyngor / Pwyllgor, adroddiadau a diweddariadau rheoli mewn perthynas â swyddogaeth priodoldeb i ymarfer yn ôl cyfarwyddyd Rheolwr Priodoldeb i Ymarfer;
 • Gwneud cyflwyniadau i gynulleidfaoedd allweddol ar waith priodoldeb i ymarfer y Cyngor; a
 • Mewnbynnu gwybodaeth fel mater o drefn i system rheoli achosion y Cyngor a'i diweddaru ynghyd â'r adroddiad gwaith achos.

Cyffredinol

 • Ymgymryd ag unrhyw ddyletswyddau eraill fel sy'n ofynnol gan y Prif Weithredwr neu'r Dirprwy Brif Weithredwr, sy'n gymesur â'r swydd;
 • Cyfrannu at waith arall gweinyddol a gweithredol y Cyngor yn ôl y gofyn.

Bydd gofyn i chi gwblhau ffurflen i gais i ymgeisio am y swydd hon.