CYFARWYDDWR Y WASG

Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
ddeutu £60,000
Posted
15 Nov 2016
Closes
05 Dec 2016
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

CYFARWYDDWR Y WASG

MANYLION PELLACH

Mae Prifysgol Cymru’n dymuno penodi Cyfarwyddwr i Wasg Prifysgol Cymru yng Nghaerdydd ac yn edrych am unigolyn proffesiynol ym maes cyhoeddi sydd â’r weledigaeth a’r egni i arwain prif gyhoeddwr academaidd Cymru.

 

 

Bydd deiliad y swydd yn arwain tîm uwch reoli bach a bydd yn chwarae rhan hanfodol i arwain y Wasg i gyflawni ei hamcanion strategol a busnes.

Y Cyfarwyddwr sydd â phrif gyfrifoldeb am redeg Gwasg Prifysgol Cymru (GPC). Mewn cydweithrediad ag is-bwyllgor y Wasg mae’r Cyfarwyddwr yn gyfrifol am greu gweledigaeth i’r Wasg fel Gwasg academaidd genedlaethol i Gymru a gyda chymorth yr uwch dîm rheoli mae’n cynnal ac yn datblygu cenhadaeth, gwerthoedd a nodau’r Wasg.

Gyda chymorth y Rheolwr Cyllid a Gweithrediadau, mae’r Cyfarwyddwr yn gyfrifol am strategaethau ariannol a gweithrediadol, polisïau a chynlluniau ar gyfer ei datblygiad parhaus. Mae’r Cyfarwyddwr yn gweithio’n agos gyda’r uwch dîm rheoli i sicrhau bod nodau, amcanion a thargedau’r busnes yn cael eu diwallu’n effeithlon ac yn effeithiol.

Mae hwn yn gyfle cyffrous i swyddog gweithredol talentog ac uchelgeisiol ym maes cyhoeddi sy’n dymuno cydweithio’n agos gyda’r brifysgol unedig newydd i gyflawni amcanion strategol a busnes y Wasg.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ystyriaeth bwysig. Fodd bynnag mae parodrwydd i ddysgu Cymraeg o fewn dwy flynedd i lefel rugl yn hanfodol. Bydd y Brifysgol yn cefnogi’r ymrwymiad hwn.

Cyflog i’w drafod, ond mae cyflog y swydd hon o ddeutu £60,000. Swydd barhaol yw hon gyda threfniadau gweithio hyblyg.

SUT I WNEUD CAIS

Dylid cyflwyno ceisiadau gan ddefnyddio ffurflen gais ac mae’r ffurflen gais a chanllawiau ynghyd â manylion pellach am y Brifysgol i’w canfod Drwy glicio ar y botwm yn berthnasol.   

Dylid cyfeirio pob cais at y Rheolwr Adnoddau Dynol, Prifysgol Cymru, Cofrestrfa'r Brifysgol, Rhodfa’r Brenin Edward VII, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NS.  Dylid eu hamgáu mewn amlen ac arni'r geiriau "PENODIAD - CWBL BREIFAT A CHYFRINACHOL", a rhaid iddynt gyrraedd erbyn Dydd Llun 5 Rhagfyr 2016. Neu gellir ei hanfon drwy ebost i jobs@cymru.ac.uk.

Mae'r Brifysgol yn cadw'r hawl i ystyried personau heblaw'r rhai sydd wedi cyflwyno ceisiadau. 

Dylai ymgeiswyr na wahoddir mohonynt i gyfweliad o fewn mis o’r dyddiad cau ystyried i'w cais fod yn aflwyddiannus.

Noder nad oes modd rhoi adborth i ymgeiswyr na chânt eu gwahodd i gyfweliad.

 

MAE’R BRIFYSGOL YN GYFLOGWR CYFLE CYFARTAL