Shop Manager BLUS42672

Location
Gwynfe, Llangadog
Salary
Salary £15,139 to £15,943 per annum
Posted
14 Nov 2016
Closes
12 Dec 2016
Ref
BLUS42672
Sectors
Retail, Sales
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Shop Manager BLUS42672
Porthmadog Shop
Salary £15,139 to £15,943 per annum
Permanent - 35 hours per week

Our client is the UK’s leading feline welfare charity. They now help around 200,000 cats and kittens through their network of over 250 volunteer-run branches and 32 adoption centres and homing centres.

As Shop Manager for their Porthmadog Shop, you will be responsible for managing all shop activities, aiming to achieve set targets and maximising financial contribution to the charity.

They are looking for an individual who is highly self-motivated, positive and resilient and who has previous retail and people management experience. A strong communicator with excellent organisational skills, you will have the ability to build and maintain positive working relationships with a variety of people and have good knowledge of the issues relating to recruiting and retaining volunteers.

Candidates who have experience of working to income and expenditure targets are highly desirable as are those who have previously worked in the charity retail sector.

Closing Date: 24th November, 2016
Interview Date: TBC
Reference: OP 1117

This is a Blue Octopus Recruitment Ltd vacancy who are operating as an employment agency. Once you have clicked to apply for this vacancy, we will then send you more information on the role including a copy of the application form via email.

Rheolwr ar y Siop
Siop Porthmadog
Cyflog £15,139 i £15,943 y flwyddyn
Parhaol - 35 awr yr wythnos

Ein cleient yw prif elusen lles cathod y Deyrnas Unedig. Rydym bellach yn helpu rhyw 200,000 o gathod a chathod bach trwy ein rhwydwaith o fwy na 250 o ganghennau sydd yng ngofal gwirfoddolwyr a'n 32 o ganolfannau mabwysiadu a chartrefu.

Yn Rheolwr ar ein Siop ym Porthmadog, byddwch yn gyfrifol am reoli holl weithgareddau'r siop, gyda'r nod o gyflawni targedau penodol a mwyafu'r cyfraniad ariannol i'r elusen.

Rydym ni'n chwilio am unigolyn sy'n llawn symbyliad, yn gadarnhaol ac yn gadarn, ac sydd â phrofiad blaenorol o fanwerthu a rheoli pobl. Byddwch yn gyfathrebwr cryf sydd â sgiliau trefnu rhagorol, a bydd gennych y gallu i feithrin a chynnal perthnasoedd gwaith cadarnhaol gydag amrywiaeth o bobl, yn ogystal â gwybod yn iawn am y materion sy'n ymwneud â recriwtio a chadw gwirfoddolwyr.

Bydd ymgeiswyr sydd â phrofiad o weithio'n unol â thargedau incwm a gwariant yn ddeniadol iawn, a hefyd rai sydd wedi gweithio yn y sector manwerthu elusennol o’r blaen.

Dyddiad Cau: 24 Tachwedd, 2016
Dyddiad Cyfweld: I’w gadarnhau
Cyfeirnod: OP1117

Mae hon yn swydd wag Blue Octopus Recruitment Ltd., sy'n gweithredu fel asiantaeth gyflogi. Unwaith y byddwch wedi clicio i wneud cais am y swydd hon, byddwn yn anfon e-bost atoch chi gyda rhagor o wybodaeth am y swydd a chopi o'r ffurflen gais.