Lecturer in IT BLUL42487

Location
Deeside & Wrexham
Salary
£20.00 - £31.46 per hour (inclusive of holiday pay)
Posted
07 Nov 2016
Closes
05 Dec 2016
Contract Type
Contract

Lecturer in IT BLUL42487
Deeside & Wrexham
Salary £20.00 - £31.46 per hour (inclusive of holiday pay), based on salary assessment and relevant experience
Casual, Hourly Paid

Our client is one of the UK’s largest colleges employing more than 1450 staff in over five campuses, all conveniently located in North East Wales, offering easy accessibility from within North Wales, Shropshire, Wirral, Merseyside and Cheshire.

They are now looking to appoint a Lecturer in IT to join them on a casual basis, providing ad-hoc cover for the team and delivering bespoke training and courses, such as Industry IT.

The successful candidate will possess a Level 4 qualification in a relevant specialist subject area along with a teaching qualification (Cert Ed, PGCE, C&G 7407). You will be able to demonstrate an understanding of current developments within your own specialist area and ways of keeping up to date with such developments, and should have knowledge of the broad range of learning needs and how to support these needs in a learning environment.

In addition, it is essential that you are proficient in MS Office, particularly PowerPoint, and are able to navigate the Internet and Intranets. With excellent communication and interpersonal skills, you will be a strong team player and will display energy and enthusiasm in the learning environment.

The ability to speak fluent Welsh is desirable.

A DBS Disclosure will be requested from the successful applicant being offered the position.

Closing Date: 5/12/2016

This is a Blue Octopus Recruitment Ltd vacancy who are operating as an employment agency. Once you have clicked to apply for this vacancy, we will then send you more information on the role including a copy of the application form via email.

Darlithydd TG
Glannau Dyfrdwy a Wrecsam
Cyflog £20.00 - £31.46 yr awr (yn cynnwys tâl gwyliau), yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol
Achlysuro, a Delir Fesul Awr

Ein cleient yn un o golegau mwyaf Prydain ac mae’n cyflogi dros 1450 o staff ar ragor na 5 safle yng Ngogledd Ddwyrain Cymru, sy'n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Sir Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Sir Gaer.

Rydym yn dymuno penodi darlithydd TG i ymuno â ni yn achlysurol gan gyflenwi i ni yn ôl y galw ac i gyflwyno hyfforddiant a chyrsiau penodol, fel TG i Ddiwydiant.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus gymhwyster Lefel 4 mewn maes pwnc arbenigol perthnasol, ynghyd â chymhwyster dysgu (Tystysgrif Addysg, TAR, C&G 7407). Byddwch yn gallu dangos eich bod yn deall datblygiadau cyfredol yn eich maes arbenigol chi eich hun a sut i ddiweddaru eich gwybodaeth am ddatblygiadau fel hyn. Dylech wybod hefyd am yr ystod eang o anghenion dysgu a sut i gynorthwyo gyda’r rhain mewn amgylchfyd dysgu.

Mae’n hanfodol eich bod hefyd yn gallu defnyddio rhaglenni MS Office, yn enwedig PowerPoint, a’ch bod yn gallu llywio’r rhyngrwyd a mewnrwydi. Bydd gennych sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol ardderchog, byddwch yn aelod cadarn o dîm ac yn dangos egni a brwdfrydedd yn yr amgylchfyd dysgu.

Mae gallu siarad Cymraeg yn rhugl yn ddymunol ar gyfer y swydd hon.

Byddwn yn gofyn am Ddatgeliad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

Dyddiad Cau: 5/12/2016

Mae hon yn swydd wag Blue Octopus Recruitment Ltd., sy'n gweithredu fel asiantaeth gyflogi. Unwaith y byddwch wedi clicio i wneud cais am y swydd hon, byddwn yn anfon e-bost atoch chi gyda rhagor o wybodaeth am y swydd a chopi o'r ffurflen gais