HSQE Manager

Location
Anglesey
Salary
Competitive
Posted
17 Oct 2016
Closes
14 Nov 2016
Ref
JD11
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Minesto is one of the world’s leading developers of innovative tidal power technology.

The company was set up in 2007 to commercialise a tidal energy converter initially invented by SAAB AB (the aircraft manufacturer). Known as ‘Deep Green’, Minesto’s device is an underwater kite designed to generate electricity by capturing power from low velocity tides and ocean currents. The company is on track to deliver its first full-scale Deep Green array. This array will be installed off the coast of Anglesey and scaled up to full capacity from 2017 onwards. Minesto has set up a UK subsidiary to deliver the Deep Green array project.

Minesto have been awarded over €13m for the commissioning of the first full-scale power plant by the European Regional Development Fund through the Welsh Government. Minesto enjoys continued commitment from both industrial shareholders Midroc New Technology and Nordic equity firm BGA Invest.

The successful candidate will be joining a pioneering team in an emerging renewable energy sector with exceptional international market potential.

Minesto is an Equal Opportunities employer.2

The Role

You will provide leadership, guidance and information on all aspects of health, safety, quality & environment to all levels of the company; ensuring that all staff are fully competent and receive continuous HSQE development and training. You will develop and implement a full HSQE system and procedures for all Minesto’s offshore and onshore operations at the Group level. This includes the onshore assembly hall and offshore site in Holyhead Deep Anglesey, the test site in Northern Ireland and the office and workshops in Sweden. You will also ensure continuous improvement across all sites’ and HSQE performance based on site inspections and audits. You will ensure that all personnel working at Minesto have adequate training and guidance to carry out their work safely and to ensure the safety of others, i.e. ensuring best practice throughout the business and to actively monitor and improve on the practices.  The role offers you an opportunity to become part of a strong and international team in a pioneering industry.

Responsibilities

Your overall responsibility is to develop and manage all HSQE activities at Minesto.

Key Responsibilities

 • Responsible for HSQE across all of Minesto’s on and offshore operations.
 • Develop, manage and implement HSQE procedures in line with industry standards ISO9001, ISO14001, OHSAS18001.
 • Manage risk register for offshore operations.
 • Coaching of onsite personnel to align to company policies and procedures.
 • Raise safety awareness and ensure continuous improvement of the company’s safety culture.
 • Highlight any adverse safety trends and ensure adequate safety campaigns are implemented to mitigate them.
 • Ensure Minesto abides with EU and UK health and safety and environmental regulations at all times.

Your Profile, Experience and Qualifications

We are looking for an experienced, well-organised, and structured HSQE expert with good leadership skills. You will be able to handle complex tasks through thorough and precise communication and planning.

Key Qualifications & Experience

 • Experience and the competence to manage HSQE in a constructive way to ensure safety and continually optimise procedures.
 • Have a NEBOSH or similar level diploma or qualification.
 • Member of a suitable professional body.
 • Experience of implementing & managing industry standards.

Desirable

 • Experience of HSQE in offshore as well as onshore engineering environments;
 • Experience of HSQE in UK renewable energy, offshore wind, a large civil contractor, a major energy utility, or another relevant industry.

[1] From the date of appointment to June 2018 this position will be part-funded by European Regional Development Fund (ERDF) through the Welsh Government as part of Minesto’s Deep Green Project (Ref. 80848).

2specifically committed to gender diversity in the workplace and the equal treatment and acceptance of both males and females in an organization. Minesto opposes all forms of unlawful and unfair discrimination on the grounds of age, disability, sex, gender reassignment, sexual orientation, pregnancy and maternity, race, religion or belief and marriage and civil partnerships.

Y Cwmni

Minesto yw un o ddatblygwyr mwyaf blaenllaw’r byd o ran technoleg arloesol ynni’r llanw.

Sefydlwyd y cwmni yn  2007 i fasnachu troswr ynni’r llanw a ddyfeisiwyd yn y lle cyntaf gan SAAB AB (y gwneuthurwyr awyrennau). Mae dyfais ‘Deep Green’ (Dwfn Gwyrdd) Minesto’n defnyddio technoleg ‘barcud’ a ddyluniwyd i gynhyrchu trydan trwy harneisio pŵer llanwau cyflymder isel a cherrynt moroedd. Mae'r cwmni ar y trywydd iawn i gyflawni ei arae Gwyrdd Dwfn ar raddfa lawn gyntaf. Bydd yr arae cael ei osod oddi ar arfordir Ynys Môn a graddio i fyny i'w gallu llawn o 2017 ymlaen. Minesto wedi sefydlu is-gwmni yn y DU i gyflwyno'r prosiect amrywiaeth Gwyrdd Dwfn.

Bellach, mae Minesto wedi sefydlu is-gwmni yn y DU i gyflawni’r prosiect Deep Green 10MW ac wedi derbyn cyllid o dros €13m ar gyfer comisiynu’r pwerdy ar raddfa lawn gyntaf o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, drwy Llywodraeth Cymru.  Mae Minesto’n elwa o ymrwymiad parhaus gan y rhanddeilaid diwydiannol, Midroc New Technoloy a chwmni ecwiti Norwyaidd BGA Invest.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno â thîm arloesol mewn sector ynni adnewyddadwy sy’n datblygu, a chanddo botensial mewn marchnadoedd rhyngwladol eithriadol.

Mae Minesto’n gyflogwr Cyfleoedd Cyfartal4

Y Swydd

Byddwch yn rhoi arweiniad a darparu gwybodaeth ar ganllawiau Iechyd, Diogelwch, Ansawdd ac Amgylchedd i bob lefel o’r cwmni; gan sicrhau bod staff yn hollol gymwys. Bydd gofyn hefyd i chi sicrhau hyfforddiant a datblygiad parhaus holl bersonél y cwmni ym mhob agwedd o Iechyd, Diogelwch, Ansawdd ac Amgylchedd.  Byddwch yn datblygu a gweithredu gweithdrefnau Iechyd, Diogelwch, Ansawdd ac Amgylchedd i holl weithredoedd Minesto ar lefel grŵp. Mae hyn yn cynnwys yr adeilad gweithrediadau ar y tir a gweithrediadau ar y môr yn Nwfn Caergybi, Ynys Môn, y safle prawf yng Ngogledd Iwerddon, a’r swyddfa a’r gweithdai yn Sweden. Byddwch hefyd yn sicrhau gwelliant parhaus ym mherfformiad Iechyd, Diogelwch, Ansawdd ac Amgylchedd holl safleoedd y cwmni yn seiliedig ar archwiliadau ac arolygiadau safleoedd. Byddwch yn sicrhau bod gan holl bersonél sy’n gweithio yn Minesto yr hyfforddiant ac arweiniad digonol i gyflawni eu gwaith yn ddiogel a sicrhau diogelwch eraill. Hynny yw, sicrhau arfer da drwy’r busnes a monitro a gwella’r arferion yn weithredol. Mae’r swydd yma yn rhoi’r cyfle i chi ymuno â thîm ymroddedig a rhyngwladol mewn diwydiant arloesol.

Cyfrifoldebau

Eich cyfrifoldeb cyffredinol yw datblygu a rheoli holl weithrediadau Iechyd, Diogelwch, Ansawdd ac Amgylchedd Minesto.

Cyfrifoldebau Allweddol

 • Cyfrifoldeb am Iechyd, Diogelwch, Ansawdd ac Amgylchedd ledled holl safleoedd Minesto
 • Datblygu, rheoli a gweithredu holl weithdrefnau Iechyd, Diogelwch, Ansawdd ac Amgylchedd yn ôl y safonau diwydiant priodol, gan gynnwys: ISO9001, ISO14001, OHSAS18001
 • Rheoli cofrestr risg ar gyfer gweithrediadau ar y môr
 • Hyfforddi personél er mwyn codi ymwybyddiaeth Iechyd, Diogelwch, Ansawdd ac Amgylchedd a sicrhau gwelliant parhaus o ddiwylliant diogelwch y cwmni ar gyfer safleoedd ar y tir a môr
 • Tynnu sylw at unrhyw dueddiadau diogelwch anffafriol a sicrhau fod ymgyrchoedd diogelwch digonol yn cael eu rhoi ar waith i’w lliniaru.

•         Sicrhau bod Minesto yn cadw at reoliadau Iechyd, Diogelwch, Ansawdd ac Amgylchedd yr UE a’r DU bob amser. Eich Proffil, Profiad a Chymwysterau

Rydym yn chwilio am arbenigwr Iechyd, Diogelwch, Ansawdd ac Amgylchedd, person profiadol, trefnus gyda sgiliau arwain da sydd â phrofiad weithredu gofynion yr Awdurdod Iechyd a Diogelwch mewn ffordd strwythurol .  Rydych gyda’r gallu i drin tasgau cymhleth trwy gyfathrebu a chynllunio trwyadl a manwl.

Cymwysterau Allweddol

 • Profiad a’r gallu i reoli Iechyd, Diogelwch, Ansawdd ac Amgylchedd mewn ffordd adeiladol i sicrhau diogelwch a pharhau i optimeiddio gweithdrefnau.
 • Gyda NEBOSH neu ddiploma neu gymhwyster lefel tebyg.
 • Aelod o gorff proffesiynol perthnasol.
 • Profiad o reoli a gweithredu safonau diwydiant.

Dymunol:  Profiad o HSE yn y môr yn ogystal ag amgylcheddau peirianyddol ar y tir;

Profiad o Iechyd, Diogelwch, Ansawdd ac Amgylchedd mewn diwydiant gwynt ar y môr, contractwr sifil mawr, cyfleustodau ynni sylweddol, neu ddiwydiant perthnasol arall.

 3 O ddyddiad y penodiad hyd Mehefin 2018, ariennir y swydd hon yn rhannol gan gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) a’i darparu drwy WEFO i brosiect Deep Green Minesto (Cyf. 80848).

4sydd wedi ymrwymo’n benodol i drin unigolion yn gyfartal wnaeth beth yw eu rhyw. Gwrthwynebir Minesto unrhyw fath o wahaniaethu anghyfreithlon ac annheg ar sail oed, anabledd, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gred, priodas neu bartneriaethau sifil.