Swyddog Addysg Statudol

Recruiter
Location
Wrexham, Wrexham (Wrecsam)
Salary
£75,205 - £85,507
Posted
27 Sep 2016
Closes
25 Oct 2016
Ref
225045240-01
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Pennaeth Adran – Addysg

Swyddog Addysg Statudol
Prif Swyddogion – £75,205 - £85,507
Llawn Amser Parhaol

Ein nod fel Cyngor yw galluogi pob plentyn a pherson ifanc i fod â dyheadau cadarnhaol, dysgu a chyflawni eu potensial, a sicrhau bod yr Iaith Gymraeg a’r diwylliant Cymreig yn cael eu hyrwyddo a’u cefnogi. I barhau â’n cynnydd tuag at y nod hwn, mae angen unigolyn ymroddedig a phrofiadol arnom, i helpu i gyflawni’r nodau a amlinellir yn ein Cynllun Cyngor uchelgeisiol.

Fel y Swyddog Addysg Statudol sy’n gyfrifol am Addysg ledled y Fwrdeistref Sirol ac fel aelod o’r Tîm Rheoli Strategol, byddwch yn ymuno â thîm cryf sy’n benderfynol o barhau i roi’r dechrau gorau mewn bywyd i Blant a Phobl Ifanc. Bydd deiliad y swydd yn chwarae rhan allweddol yn arweinyddiaeth a datblygiad strategol a gweithredol Addysg o fewn y Sir. Mae’r Cyngor yn mynd drwy raglen o newid sylweddol i gyflawni modelau newydd o ddarparu gwasanaeth, wrth ddiwallu’r heriau Addysg a chyflawni targedau ariannol allweddol..
Bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus ddangos cefndir cryf proffesiynol, hanes o gefnogi ysgolion mewn amgylchedd cyfnewidiol heriol ac ymrwymiad i les ehangach Plant a Phobl Ifanc, a’r gallu i arwain tîm brwdfrydig o gydweithwyr proffesiynol o fewn cyd-destun ariannol trylwyr. Byddant yn gallu gweithio gyda phartneriaid gwasanaeth, gyda hanes sylweddol o reoli newid a chyflawni gwelliannau ac arloesi i wasanaethau allweddol, wrth reoli cyllidebau gwerth miliynau o bunnoedd ar draws ystod amrywiol o wasanaethau. Byddant hefyd yn gallu bod yn esiampl o ymddygiad cadarnhaol yn unol â gwerthoedd y Cyngor – Ymddiriedaeth, Parch, Arloesi, Ymrwymiad, Uniondeb a Hyblygrwydd.

Mae’r swyddi yn amodol ar wiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae’n is Disgwyliedig tattoo a dethol lle process dros 2 ddiwrnod ynn Cymryd - 22/23 Tachwedd, 2016.

I gael pecyn cais, lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflen gais pdf ar gael ar y dudalen we gan y botwm “Gweithredu” ar y dudalen hon.

Mae’n rhaid i ffurflenni cais wedi’u cwblhau gael eu dychwelyd erbyn canol dydd ar 14 Hydref 2016.

Mae’r Cyngor wedi ymrwymo i ddatblygu ei gweithlu dwyieithog ac yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy’n dangos eu gallu i weithio yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Rydym yn gweithredu cynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr cymwys sydd ag anableddau. Wedi ymrwymo i Gyfle Cyfartal.